Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin kielce


tel: 41 362 17 07, 41 263 59 10

 

Janusz Jajkowski
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 41 361-07-86 wew. 244

Anna Grabowska
Starszy specjalista

tel. 41 361-07-86 wew. 210

Marta Jakubowska
Starszy specjalista

tel. 41 361-07-86 wew. 210

 

 

Do zakresu działania Działu Nadzoru Fitosanitarnego należą:

 

1) nadzór nad stanem fitosanitarnym roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu na terenie województwa; 

2) ocena stanu zagrożenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przez agrofagi kwarantannowe, regulowane agrofagi niekwarantannowe, agrofagi priorytetowe, agrofagi niekwarantannowe dotychczas niewystępujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie ewidencji występowania tych agrofagów na terenie województwa;

3) nadzór nad ustalaniem terminów zwalczania agrofagów, a także zapobieganiem ich rozprzestrzenianiu się;

4) nadzór nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających w celu ustalenia zasięgu występowania agrofagów szkodliwych, możliwego ich rozprzestrzeniania się lub zasięgu prawdopodobnego porażenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przez agrofagi  szkodliwe;

5) przyjmowanie i ocena wniosków o udzielenie i wypłacenie dotacji z zakresu zwalczania  agrofagów szkodliwych;

6) nadzór nad prowadzeniem  urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych oraz rejestru eksporterów i podmiotów wpisanych do tego rejestru;

7) nadzór nad prowadzeniem kontroli w zakresie spełniania ustawowych obowiązków przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych;

8) nadzór nad wydawaniem świadectw fitosanitarnych, świadectw przedeksportowych, paszportów roślin i zaświadczeń;

9) nadzór nad importem roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;

10) nadzór nad oceną wiedzy niezbędnej do przeprowadzania ocen w celu wydawania paszportów roślin podmiotów wnioskujących o upoważnienie do wydawania paszportów roślin;

11) upoważnianie i nadzór nad podmiotami profesjonalnymi, upoważnionymi do wydawania paszportów roślin i  znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych;

12) nadzór nad przemieszczaniem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez agrofagi szkodliwe;

13) nadzór nad zabiegami oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;

14) nadzór nad prowadzeniem prac nad agrofagami na potrzeby badań urzędowych, do celów naukowych, edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli;

15) nadzór nad strefami chronionymi i buforowymi;

16) uznawanie miejsc produkcji za wolne od określonego agrofaga i nadzór nad kontrolami tych miejsc w celu utrzymania ich statusu;

17)  nadzór nad obszarami uznanymi za wolne od określonego agrofaga;

18) nadzór nad pobieraniem prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań laboratoryjnych;

19) wydawanie decyzji administracyjnych;

20) opracowywanie projektów wytycznych, instrukcji, procedur, sprawozdań, planów pracy i informacji z wykonania zadań w zakresie nadzoru fitosanitarnego;

21) współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nadzoru fitosanitarnego;

22) prowadzenie szkoleń z zakresu nadzoru nad zdrowiem roślin;

23) nadzór nad Oddziałami w zakresie prowadzonych spraw;

24) nadzór nad wprowadzaniem danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego;

25) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego zastępcę.

 

Zgłoś błąd