Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

STATUS PRAWNY

Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora, który wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje określone w odpowiednich ustawach i przepisach prawa.
Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań ustawowych, kierunków działania Inspekcji, zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora i poleceniami Wojewody.
Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową i dysponentem III stopnia środków budżetowych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 972.);
2) ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568);
3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019r. poz. 1900);
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464);
5) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1510 ze zm.);
6) statutu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
7) statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach;
8) regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 29.08.2014 12:56
Data aktualizacji informacji: 22.03.2021 13:39
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd