Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Formularze

 

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

 

Wzory wniosków o ocenę laboratoryjną oraz pobranie prób ISTA znajdują się w zakładce ,,Materiały do pobrania” 

 

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego 


  Upoważnienie hodowcy do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej


  Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego


Informacja o zakresie produkcji materiału szkółkarskiego kategorii CAC


  Wniosek o wykonanie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka


  Wniosek o urzędowe pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej , oceny tożsamości


  Wniosek o  wydanie plomb urzędowych


  Wniosek o wydanie etykiet , etykieto-paszportów urzędowych dla materiału siewnego


  Wniosek o wydanie etykiet OECD


  Wniosek o urzędowe pobranie prób sadzeniaka ziemniaka do oceny weryfikacyjnej


  Rozliczenie wykorzystania etykiet etykieto-paszportów urzędowych na materiał siewny


  Wniosek o odpłatne wydanie etykiet-paszportów urzędowych dla materiału szkółkarskiego


  Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym


  Załącznik do wniosku- typ towaru, rodziny, rodzaje, gatunki


  Wniosek o wykreślenie z ewidencji


Informacja o obrocie materiałem siewnym


Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich


  Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich


  Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym

 


Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD


 

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN i NAWOZÓW

 

  Wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców / Rejestru Przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania / Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin / Rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin


  Oświadczenie potwierdzające dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków


  Oświadczenie do wpisu do rejestru dla przedsiębiorców lub podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin


Oświadczenie potwierdzające dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin


Oświadczenie potwierdzające dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin


 

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

 

  Zlecenie przeprowadzenia kontroli urzędowej, wykonania innej czynności urzędowej lub świadczenia usługi


  Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego


  Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego


  Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Profesjonalnych

   Załącznik do wniosku


Wniosek o wydanie paszportów dla innych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wymagających zaopatrzenia w paszport


 

 

Zgłoś błąd