Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Od 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.


Petycja powinna zawierać:
1.oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2.wskazanie adresata petycji,
3.wskazanie przedmiotu petycji,
4.petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:
listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
doręczyć osobiście – w siedzibie WIORiN przy ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
faksem – na numer: +48 12 430 49 64
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP


 Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 16.11.2015 13:09
Data aktualizacji informacji: 16.11.2015 13:16
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd