Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zasady postępowania przy składaniu wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych


Podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 301)

 • W celu wpisania do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych zainteresowany składa wniosek o wpis/aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych do jednostki organizacyjnej tj. Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, a w przypadku podmiotu niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru – dane adresowe i telefoniczne dostępne pod adresem: http://piorin.gov.pl/mp-struktura/mp-ot/ .
 • Wniosek o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dostępny jest pod adresem: http://piorin.gov.pl/mp-formularze/ .

Wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności podlegającej obowiązkowi rejestracji oraz dane kontaktowe,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL,
 • dane osoby do kontaktu,
 • oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia działalności,
 • adres nieruchomości / umiejscowienie działek, wykorzystywanych do prowadzenia działalności,
 • typy towaru, rodziny, rodzaje lub gatunki roślin i produktów roślinnych lub innych przedmiotów.
 • Wojewódzki Inspektor po sprawdzeniu informacji zawartych we wniosku dokona wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
 • Podmiot zainteresowany zostanie poinformowany o dokonanym wpisie do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych pismem urzędowym wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu.
 • Dokonanie wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych nie podlega opłacie.

   

Zasady postępowania przy składaniu wniosku o wydanie paszportów


Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 301).

 • Paszport roślin jest etykietą urzędową wydawaną przez upoważnione podmioty pod nadzorem właściwego organu.
 • W drodze odstępstwa, na wniosek podmiotu wpisanego do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który nie jest upoważniony do wydawania paszportów roślin, paszport roślin może być wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego ze względu na: - miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub składowania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów lub też miejsce zakończenia kontroli roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państwa trzeciego.
 • W celu wydania paszportu roślin zainteresowany podmiot składa do właściwego oddziału terenowego WIORiN w Krakowie wniosek o wydanie paszportu roślin - czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem.  Dane adresowe oddziałów dostępne pod adresem: http://piorin.gov.pl/mp-struktura/mp-ot/ ). Wniosek dostępy pod adresem: http://piorin.gov.pl/mp-formularze/ . Paszport roślin wydawany jest przez WIORiN  na formularzach udostępnionych przez Głównego Inspektora.
 • Paszport roślin wydawany jest dla roślin, które są wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii, organizmów RAN (RNQP) dla Unii określonych w odniesieniu do roślin przeznaczonych do sadzenia, a także spełniają wymogi dotyczące ich przemieszczania na terytorium Unii i spełniają określone wymagania.

   

Zasady postępowania przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego


Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o ochronie roślin przed agrofagami
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 301).

 • Zainteresowany podmiot składa do oddziału WIORIN w Krakowie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wyprowadzanych do państw trzecich lub przemieszczanych przez państwa trzecie:
 •  Wniosek o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://piorin.gov.pl/mp-formularze/.
 • Do wniosku należy dołączyć:

 * zezwolenie importowe, jeżeli  jest ono wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone lub państwa, przez które są one przemieszczane,

 * zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań specjalnych, wydane przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli świadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor inny niż właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, a spełnienia tych wymagań wymaga państwo, do którego przesyłka jest przeznaczona, lub państwa przez które jest przemieszczana,

 * dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeśli są one wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne i przedmioty są przeznaczone lub państwa, przez które są one przemieszczane,

 * świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu.

 • Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że: - podmioty, które prowadzą uprawę, zajmują się wytwarzaniem, pakowaniem, sortowaniem lub dokonują wyprowadzania do państwa trzeciego lub przemieszczania przez państwo trzecie roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, spełniają wymagania państwa trzeciego do którego będą wyprowadzane lub państwa trzeciego przez które będą przemieszczane oraz rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.
 • Wniosek o wydanie fitosanitarnego świadectwa może zostać złożony przez pełnomocnika podmiotu starającego się o wydanie świadectwa. Opłata zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej, w wysokości 17 zł. wnoszonej na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa.
 • Wystawienie świadectwa fitosanitarnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 20 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz. 412, 919).

   

 

Zasady udzielania upoważnień do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy

Zasady udzielania upoważnień do prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin


1. Ubiegający się o upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, składa wniosek do jednostki organizacyjnej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (Oddziału) właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy /podmiotu niebędącego przedsiębiorcą.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę  przedsiębiorcy /podmiotu niebędącego przedsiębiorcą;

b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada (ten punkt dotyczy tylko przedsiębiorcy);

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

d) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

e) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;

f) datę i podpis wnioskodawcy.

3. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie, m.in. że wnioskodawcy są znane i spełnia warunki wykonywania tej działalności.

4. Stawka opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz.412, 919) wynosi 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) i powinna być wpłacona na konto:

Urząd Miasta Krakowa
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

PKO S.A.  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

tytułem " Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin ".

Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie upoważnienia.

Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe (art.7 pkt 2 w/w ustawy).


 

Zasady postępowania przy rejestracji działalności w zakresie prowadzenia obrotu środkami ochrony roślin

Zasady postępowania przy rejestracji działalności

w zakresie prowadzenie obrotu środkami ochrony roślin


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie zawiadamia, że działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.u. z 2024 r. poz. 236) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630) organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest:

1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami ochrony roślin jest obowiązany:

1) zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:

a) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

b) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych czynności, ukończyły szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy,

c) udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym – w przypadku zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu – podstawowych informacji dotyczących w szczególności: – zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami, – właściwego przechowywania tych środków, – właściwego stosowania tych środków, – właściwego postępowania z resztkami tych środków, – sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin;

2) w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 1, zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;

3) przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu;

4) realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby – z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy – umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin;

5) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:

a) pełnoletnie,

b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Przepisy pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie dotyczą mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli wprowadzają oni do obrotu jedynie środki ochrony roślin, przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych, które nie zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające go rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:

1) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3;

2) działanie rakotwórcze;

3) działanie mutagenne;

4) działanie szkodliwe na rozrodczość;

5) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1;

6) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1.

 

Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin. Przepis ten nie dotyczy konfekcjonowania środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać następujące dane: 1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5) określenie zakresu wykonywanej działalności;

6) wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków; 7) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;

8) datę i podpis wnioskodawcy.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630).”

Wniosek wraz z oświadczeniem przedsiębiorca składa w miejscowo właściwym Oddziale WIORiN. Oddział, po sprawdzeniu, przekazuje wniosek niezwłocznie do Wojewódzkiego Inspektoratu. Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

Stawka opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) od dokonania wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin wynosi 1135 (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści pięć) złotych i powinna być wpłacona na konto:

Urząd Miasta Krakowa

Al. Powstania Warszawskiego 10

31-549 Kraków

PKO S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Stawka opłaty skarbowej od zmiany wpisu do działalności regulowanej, jeśli dotyczy to zmiany zakresu działalności wynosi 50% stawki określonej od wpisu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.


 

Zasady postępowania przy rejestracji działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń określonych ustawą o środkach ochr. roślin


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie informuje, że działalność polegająca na prowadzeniu szkoleń wynikających z ustawy o środkach ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Organem prowadzącym rejestr jest:

1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z  tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;

6) datę i podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630)”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany:

1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;

2) zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie szkolenia w tym zakresie;

3) informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;

4) prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń;

5) dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;

6) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;

7) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 5;

8) wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w sposób zgodny z przepisami ustawy.

 

Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać identyczne warunki, jak określone dla przedsiębiorcy i przedstawione powyżej.

Wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający następujące dane:

1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

4) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;

5) datę i podpis wnioskodawcy.

Do w/w wniosku zainteresowany podmiot dołącza oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania takiej działalności.

Organem prowadzącym rejestr podmiotów jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu. Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej.

Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin wpisany do rejestru, o którym mowa powyżej, jest obowiązany informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o:

1) zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;

2) zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

 

Wojewódzki Inspektor sprawuje kontrolę nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez podmioty wpisane do rejestru. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, w zakresie spełniania warunków określonych w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

W przypadku nie spełniania przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w art. 67 ust. 2 w/w ustawy, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych usunięcie uchybień w oznaczonym terminie.

 

Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Stawka opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) wynosi 616 zł zł (słownie: sześćset szesnaście złotych) i powinna być

wpłacona na konto:

 

Urząd Miasta Krakowa

Al. Powstania Warszawskiego 10

31-549 Kraków

PKO S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

tytułem :

- „za wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin” lub

- „za wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej”.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.


 

Zasady postępowania przy zgłoszeniu do ewidencji przedsiębiorców

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje przedsiębiorcę do ewidencji przedsiębiorców
i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji.

Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców nie dotyczy:

1) rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych wytworzonym
w posiadanym gospodarstwie;

2) podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnym w zakładce „Formularze”

Stawka opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) i powinna być wpłacona na konto:

Urząd Miasta Krakowa
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

PKO S.A.  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

tytułem "Wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedsiębiorców ".

Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Procedura zgłoszenia do ewidencji rolników

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, może prowadzić rolnik, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje rolnika do ewidencji rolników i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnym w zakładce „Formularze”

Stawka opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) i powinna być wpłacona na konto:

Urząd Miasta Krakowa
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

PKO S.A.  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

tytułem "Wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji rolników ".

Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Procedura zgłoszenia do ewidencji dostawców

Obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli może prowadzić dostawca, w tym dostawca wytwarzający taki materiał, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania dostawcy – w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje dostawcę do ewidencji dostawców i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji.

Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji dostawców nie dotyczy:
1) podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału szkółkarskiego, jeżeli ten materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców;
2) producenta materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału szkółkarskiego, który wytwarza i sprzedaje ten materiał siewny na terenie tego samego powiatu, jeżeli ten materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnego również w zakładce „Formularze”

Stawka opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) i powinna być wpłacona na konto:

Urząd Miasta Krakowa
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

PKO S.A.  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

tytułem "Wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji dostawców ".

Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Procedura składania wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin sadowniczych

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin sadowniczych składa dostawca do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na położenie plantacji.

Wniosek składa się w terminie:

    do dnia 10 marca – dla materiału szkółkarskiego mateczników porzeczek i agrestu,
    do dnia 30 maja - dla pozostałego materiału szkółkarskiego.

 

Do wniosku dołącza się:

    oświadczenie dostawcy będącego zachowującym odmianę, że materiał został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany albo
    świadectwo oceny polowej albo wypis ze świadectwa lub etykietę urzędową wydaną dla tego materiału,
    oryginał lub kopię dokumentu zakupu materiału,
    informację o wynikach oceny laboratoryjnej – w przypadku gdy materiał podlega ocenie laboratoryjnej.    

Wniosek składa się na formularzu wniosku w zależności od rodzaju plantacji, dostępnym  w zakładce „Formularze”

Procedura składania wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składają:
1.    zachowujący odmianę lub osoba przez niego upoważniona, która będzie prowadzić obrót materiałem siewnym - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany
2.    prowadzący obrót -  w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany
Wnioski składa się w roku w którym ma być dokonana ocena plantacji tego materiału  
w terminach do dnia:
• 15 marca – dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych    
• 15 marca – dla gatunków roślin uprawnych wieloletnich               
• 20 maja –  dla ziemniaka
• 15 maja –  dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych innych niż wymienione powyżej
• 31 sierpnia –  dla gatunków roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnym również w zakładce "Formularze"

 

Procedura składania wniosku o odpłatne wydanie etykiet/paszportów roślin dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego

Materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany znajdujący się w obrocie musi być zaopatrzony w etykietę urzędową.

W przypadku gatunków podlegających paszportowaniu taką etykietą może być paszport roślin jeśli zawiera wymagane informacje.

Etykietowaniu podlegają pojedyncze rośliny wiązki, części roślin, kartony, palety itp.

Paszporty i etykiety urzędowe wydawane są odpłatnie na wniosek dostawcy.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnym również w zakładce "Formularze"

Procedura składania informacji o obrocie materiałem siewnym

Prowadzący obrót materiałem siewnym oraz materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych jest zobowiązany składać wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania działalności, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót - w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pisemne informacje dot. obrotu materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadził do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym materiałem przywożonym z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej).
Obowiązku składania informacji nie stosuje się do materiału siewnego nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od innych prowadzących obrót.
Informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym są składane w terminie do dnia 31 lipca - za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia 30 czerwca roku, w którym informacja jest składana.
Zachowujący odmianę składa corocznie sprawozdanie o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard, w terminie do dnia 15 sierpnia. Informacje te obejmują okres od 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia sprawozdania do dnia 30 czerwca roku złożenia sprawozdania.

Druki składanych informacji (OMS) dostępne są w zakładce "Formularze"

 

Procedura uzyskania pozwolenia na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym

Wniosek o wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego w rolnictwie ekologicznym składa się w Wojewódzkim Inspektoracie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy przed planowanym terminem siewu, sadzenia. Informacja o dostępnym na rynku materiale siewnym, nasionach i wegetatywnym materiale rozmnożeniowym wyprodukowanym przy zastosowaniu metod ekologicznych jest dostępna w wykazie materiału ekologicznego dostępnym na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl) w zakładce "Rolnictwo ekologiczne".
Pozwolenie może być udzielone, wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy żadna odmiana (mieszanka) gatunku objętego wnioskiem nie została zarejestrowana w ww. wykazie,
b) gdy żaden dostawca nie jest w stanie dostarczyć tego materiału pomimo złożenia zamówienia w stosownym czasie,
c) w przypadku, gdy odmiana (mieszanka) objęta wnioskiem nie została zarejestrowana w ww. wykazie i wnioskodawca jest w stanie udowodnić, że żadna zarejestrowana odmiana alternatywna tego samego gatunku (mieszanka o zbliżonym składzie)  nie jest odpowiednia i że zatem udzielenie zezwolenia ma duże znaczenie dla jego produkcji,
d) w przypadku, gdy uzasadnione jest stosowanie tego materiału do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania odmian,
po udzieleniu zgody przez właściwy organ państwa członkowskiego.
Pozwolenie może dotyczyć materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie przepisów ustawy o nasiennictwie a także nasion i materiału rozmnożeniowego:
-  roślin ozdobnych, zielarskich, przyprawowych i lekarskich,
-  niektórych gatunków roślin sadowniczych np. aronii, winorośli,
-  niektórych gatunków roślin rolniczych np. gryki, prosa, seradeli.
Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnym również w zakładce "Formularze"

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 05.09.2014 12:21
Data aktualizacji informacji: 30.06.2023 14:13
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd