Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Udostępnianie informacji publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie udostępnia informacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy).

Udostępnianie informacji następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych na stronie urzędu, która jest zarazem stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ustawy).

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Urzędu, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych inny niż pierwotny publiczny cel wykorzystania dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego i odbywa się na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 poz. 1641).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie określa niżej wymienione warunki ponownego wykorzystania informacji:

  1. Informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Wojewódzkiego Inspektoratu;
  2. Należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
  3. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
  4. Jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

 Tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie odpowiada za przekazywane informacje.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania, w sprawach szczególnie skomplikowanych może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 08.09.2014 12:21
Data aktualizacji informacji: 19.11.2019 12:25
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd