Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

WZÓR WNIOSKU:

  • O WPIS / AKTUALIZACJĘ WPISU DO URZĘDOWEGO REJESTRU PODMIOTÓW PROFESJONALNYCH

  • ZGŁOSZENIE ZAMIARU PROWADZENIA OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH, MATERIAŁEM SZKÓŁKARSKIM, MATERIAŁEM ROZMNOŻENIOWYM ROŚLIN WARZYWNYCH I OZDOBNYCH ORAZ SADZONKAMI WINOROŚLI

 

      Wniosek - część główna                                                                               
      Załącznik A do wniosku (dane w zakresie spraw fitosnitarnych)       
      Załącznik B do wniosku (dane w zakresie spraw nasiennych)
      Załącznik do wniosku "Typy towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin, produktów roslinnych lub przedmiotów"

ŚWIADECTWA FITOSANITARNE / PASZPORTY

           Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu i reeksportu
      

Wniosek o wydanie paszportów roślin

      

Wniosek o wydanie paszportów roślin - etykiet urzędowych/plomb urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka

       Wniosek o wydanie paszportów roślin - etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany

UPOWAŻNIENIE DO STOSOWANIA OZNACZENIA NA DREWNIANYM MATERIALE OPAKOWANIOWYM

     

Wniosek o upoważnienie do:

  • stosowania oznaczenia na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach
  • naprawiania drewnianego materiału opakowaniowego

 

OBRÓT ZIEMNIAKAMI

    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że przemieszczana partia ziemniaków
jest wolna od bakterii Clavibacter sepedonicus

 

ZLECENIE NA WYKONANIE KONTROLI FITOSANITARNEJ

       Zlecenie na wykonanie kontroli fitosanitarnej                                                                                              

 

INFORMACJA O OBROCIE MATERIAŁEM SIEWNYM

    Sprawozdanie dotyczące ilości materiału siewnego wprowadzonego do obrotu

 

IMPORT MATERIAŁU SIEWNEGO - SPRAWOZDANIE

Informacja o materiale siewnym zakupionym z państw trzecich

 

OCENA POLOWA

     Wniosek o przeprowadzenie oceny plantacji nasiennej
  Wniosek o przeprowadzenie oceny matecznika
  Wniosek o przeprowadzenie oceny plantacji drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
  Wniosek o przeprowadzenie oceny polowej plantacji truskawek

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

  Wniosek o wyrażenie zgody na użycie konwencjonalnego materiału siewnego w gospodarstwie ekologicznym

 

WOJEWÓDZKIE LABORATORIUM

Wniosek o pobranie prób
Wniosek o udzielenie akredytacji do pobierania prób
Wniosek o wydanie etykiet i plomb urzędowych
Wniosek o akredytację do oceny laboratoryjnej
   
 

 

   

 

MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII STANDARD

       Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii Standard własnych odmian wprowadzonego do obrotu przez zachowującego odmianę.

 

Obrót środkami ochrony roślin

Wniosek o wpis do rejestru: obrót/konfekcjonowanie środków ochrony roślin

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru: obrót/konfekcjonowanie środków ochrony roślin
Zasady wpisu przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania lub konfekcjonowania środków
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów prowadzących badania techniczne sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców  lub podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących badania sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących badania sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia

 

Zgłoś błąd