Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie dysponuje majątkiem trwałym (stan na 31 grudnia 2018 r.)  w wysokości 3 924 499 zł w tym:

 

1. Budynki i budowle - 1 723 431 zł

2. Grunty                   -  1 754 272 zł

3. Środki transportu  -  436 065 zł

4. Urządzenia techniczne i maszyny - 10 731 zł

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej WIORiN w Krakowie publikuje sprawozdanie finansowe na swojej stronie internetowej, która jest zarazem podmiotową stroną BIP.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 09.09.2014 14:04
Data aktualizacji informacji: 09.05.2019 14:14
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd