Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona przez obywatela, grupę obywateli, osobę prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszania, fundacje lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.

 
Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą grupę) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów), oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji. Ponadto może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej WIORiN danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w imieniu którego jest składana. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


W formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję w przypadku osób fizycznych lub przez osobę reprezentującą w przypadku innych podmiotów i grup podmiotów. Składana zaś za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać ponadto: imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyraża zgodę na złożenie petycji w jego interesie. Zgoda powinna zostać dołączana do petycji. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości co do tej zgody, WIORiN może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja została złożona, o jej potwierdzenie. Potwierdzenie to należy dostarczyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni. Brak takiego potwierdzenia spowoduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

  1. listownie - na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: wi-wroclaw@piorin.gov.pl;
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (www.epuap.gov.pl),- na adres skrytki: /43a10stlv2/SkrytkaESP;
  4. osobiście w sekretariacie (pok. nr 2) oraz w oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 do 1530. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przyjmuje obywateli w środy w godzinach od 15:00 do 16:00. Możliwość spotkania istnieje po uprzednim kontakcie telefonicznym.

  5. faksem – na numer: 71 3718432;

 

Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji RP i ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 870)
 

Petycja z dnia 11.03.2019

Petycja z dnia 11.03.2019 - rozwiń

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku:

  1. Petycja z dnia 11.03.2019 r. w sprawie zaprzestania działań kontrolnych w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin. Petycja nie została uwzględniona.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Beata Nużka
Data publikacji informacji: 20.03.2019 13:55
Data aktualizacji informacji: 05.03.2021 12:20
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd