Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów prawnych

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje zarządzenia oraz decyzje administracyjne.
W formie zarządzenia Wojewódzki Inspektor reguluje sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Inspektoratu oraz jego komórek organizacyjnych, zgodnie z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu.
Zarządzenie Wojewódzkiego Inspektora może także zawierać jednostkowe rozstrzygniecie gospodarcze, organizacyjne lub określać stanowisko w konkretnej sprawie.
W formie decyzji administracyjnej Wojewódzki Inspektor załatwia sprawy należące do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji. Decyzje administracyjne wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Formę pisma okólnego stosuje się w przypadku : celowości przekazania informacji wszystkim lub większości komórek organizacyjnych, konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działalności komórek organizacyjnych i wydawania poleceń w celu ich likwidacji, konieczności ustalenia jednolitej wykładni obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania komórek organizacyjnych w określonych sprawach.

Wybrane akty

Pliki do pobrania

Polityka przeciwdziałania zdarzeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym nadużyciom w WIORiN we Wrocławiu ( zał. nr 2 do Zarządzenia nr 19/2019 z 20.12.2019r.)
Regulamin udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP (załącznik do Zarządzenia nr 4/2024 z 04.03.2024r.)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w WIORiN we Wrocławiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w WIORiN we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) we Wrocławiu (50-044), z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15-17, reprezentowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Maciołek, tel. 71 371 84 35 wew. 31, e-mail: .
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, w szczególności obowiązków prawnych wynikających z przepisów:
 • Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.;
 • Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • art. 9 Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej;
 • art. 18 Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) ze zm. (Rozporządzenie delegowane komisji (UE) zmieniające 2019/2127 z dnia 10 października 2019 r.);
 • Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • Ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;
 • Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO i lit. b (w zakresie zawierania umów), a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej nam zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. W przypadku pozyskania danych zgodnie z art. 14 RODO (tj. danych, które nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nr PESEL.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa (np.: policja, prokuratura, organy celne, organy nadzorujące pracę WIORiN we Wrocławiu).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (np. wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów).
 4. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Nie będą także przekazywane do państw trzecich.
 6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku pozyskania danych zgodnie z art. 14 RODO informujemy, że dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, od osób zgłaszających łamanie przepisów prawa z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa oraz od pracowników WIORiN we Wrocławiu (w przypadku przetwarzania danych osobowych członków ich rodziny).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia/realizacji umowy lub realizacji ciążącego na administratorze obowiązku ustawowego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pliki do pobrania

Wniosek o żądanie dostępu do swoich danych przetwarzanych przez WIORiN we Wrocławiu
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w WIORiN we Wrocławiu
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 01.09.2014 13:32
Data aktualizacji informacji: 01.09.2014 14:02
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd