Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ogólny schemat przeprowadzania kontroli

Schemat w załączeniu

Procedura zgłoszenia do ewidencji przedsiębiorców

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje przedsiębiorcę do ewidencji przedsiębiorców
i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji.

Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców nie dotyczy:

1) rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych wytworzonym w posiadanym gospodarstwie;

2) podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnego w zakładce „Formularze”

Procedura zgłoszenia do ewidencji rolników


Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, może prowadzić rolnik, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje rolnika do ewidencji rolników i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnego w zakładce „Formularze”

 

Procedura zgłoszenia do ewidencji dostawców

Obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli może prowadzić dostawca, w tym dostawca wytwarzający taki materiał, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania dostawcy – w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje dostawcę do ewidencji dostawców i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji.

Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji dostawców nie dotyczy:
1) podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału szkółkarskiego, jeżeli ten materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców;
2) producenta materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału szkółkarskiego, który wytwarza i sprzedaje ten materiał siewny na terenie tego samego powiatu, jeżeli ten materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnego w zakładce „Formularze”

Procedura składania wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin sadowniczych

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin sadowniczych składa dostawca do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na położenie plantacji.

Wniosek składa się w terminie:

 • do dnia 10 marca – dla materiału szkółkarskiego mateczników porzeczek i agrestu,
 • do dnia 30 maja - dla pozostałego materiału szkółkarskiego.

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie dostawcy będącego zachowującym odmianę, że materiał został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany albo
 • świadectwo oceny polowej albo szkółkarski dokument towarzyszący albo etykietę urzędową wydaną dla tego materiału,
 • oryginał lub kopię dokumentu zakupu materiału,
 • informację o wynikach oceny laboratoryjnej – w przypadku gdy materiał podlega ocenie laboratoryjnej lub zostały pobrane próby gleby i podłoża. 

Wniosek składa się na formularzu wniosku w zależności od rodzaju plantacji, dostępnym  w zakładce „Formularze”

Procedura składania wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składają:
1.    zachowujący odmianę lub osoba przez niego upoważniona, która będzie prowadzić obrót materiałem siewnym - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany
2.    prowadzący obrót -  w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany
Wnioski składa się w roku w którym ma być dokonana ocena plantacji tego materiału  
w terminach do dnia:
15 marca – dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych    
15 marca dla gatunków roślin uprawnych wieloletnich               
20 maja –  dla ziemniaka
15 maja –  dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych innych niż wymienione powyżej
31 sierpnia –  dla gatunków roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnym w zakładce "Formularze"

 

Procedura składania wniosku o odpłatne wydanie etykiet/paszportów roślin dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego

Materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany znajdujący się w obrocie musi być zaopatrzony w etykietę urzędową.

Ponadto materiał szkółkarski (oprócz nasion innych rodzajów niż Prunus) zaopatruje się w paszport roślin, który w przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany jest włączony do etykiety urzędowej.

Etykietowaniu podlegają pojedyncze rośliny wiązki, części roślin, kartony, palety itp.

Etykiety urzędowe – paszporty roślin wydawane są odpłatnie na wniosek dostawcy.

Wniosek składa się na formularzu wniosku dostępnym również w zakładce "Formularze"

 

Procedura składania informacji o obrocie materiałem siewnym

Prowadzący obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych jest zobowiązany składać wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania działalności, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót - w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pisemne informacje dot. obrotu materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadził do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym materiałem przywożonym z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej).
Obowiązku składania informacji nie stosuje się do materiału siewnego nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od innych prowadzących obrót.
Informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym są składane w terminie do dnia 31 lipca - za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia 30 czerwca roku, w którym informacja jest składana.
Zachowujący odmianę składa corocznie sprawozdanie o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard, w terminie do dnia 15 sierpnia. Informacje te obejmują okres od 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia sprawozdania do dnia 30 czerwca roku złożenia sprawozdania.

Druki składanych informacji (OMS) dostępne są w zakładce "Formularze"

 

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ZASTOSOWANIE NIEEKOLOGICZNEGO MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO REPRODUKCJI ROŚLIN

Producent ekologiczny składa wniosek o wydanie zezwolenia na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego terytorialnie ze względu na adres siedziby prowadzonej działalności w zakresie produkcji ekologicznej albo adres zamieszkania, niezależnie od tego w którym województwie położona jest uprawa ekologiczna. Wniosek składa się przed siewem na druku formularzu udostępnionym w zakładce „Formularze”.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi „Wykaz ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin”, który zamieszcza na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl) w zakładce „Rolnictwo ekologiczne”. Pozwolenie może zostać udzielone wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. jeżeli żadna odmiana gatunku, którą chce uzyskać producent ekologiczny, nie jest zarejestrowana w Wykazie;
 2. jeżeli żaden podmiot oferujący materiał zarejestrowany w Wykazie nie jest w stanie dostarczyć tego materiału w terminie pozwalającym na siew lub sadzenie, pod warunkiem że producent ekologiczny zamówił ten materiał w rozsądnym czasie umożliwiającym przygotowanie i dostawę;
 3. jeżeli odmiana, którą chce uzyskać producent ekologiczny, nie jest zarejestrowana w Wykazie, i producent ekologiczny jest w stanie wykazać, że żadna z zarejestrowanych alternatywnych odmian tego samego gatunku nie jest właściwa – w szczególności pod względem warunków agronomicznych i glebowo-klimatycznych oraz niezbędnych właściwości technologicznych – do produkcji, którą planuje się uzyskać;
 4. jeżeli uzasadnione jest stosowanie takiego materiału do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę, w celu zachowania odmian lub na potrzeby innowacji produktowej, po udzieleniu zgody przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego.

Przed wystąpieniem złożeniem wniosku producent ekologiczny ma obowiązek sprawdzić Wykaz, aby zweryfikować, czy odpowiedni materiał przeznaczony do reprodukcji roślin nie jest dostępny, a tym samym, czy wniosek jest uzasadniony.

Zezwolenie może dotyczyć materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie przepisów ustawy o nasiennictwie, a także nasion i materiału rozmnożeniowego gatunków nieobjętych przepisami ustawy o nasiennictwie (na przykład roślin zielarskich).

Zezwolenie nie może dotyczyć siewek nieekologicznych, w przypadku gatunków, których cykl uprawy trwa jeden sezon wegetacyjny, od przesadzenia siewek do pierwszych zbiorów produktu.

Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (formularz dostępny tutaj) należy składać do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców  zawiera:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres,
 2. określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 3. rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności,
 4. imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wojewódzki inspektor po sprawdzeniu informacji zawartych we wniosku dokonuje wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców, nadając indywidualny numer, przypisany wyłącznie jednemu podmiotowi.
 

Procedura dotycząca wydawania paszportów roślin

Paszporty roślin wydaje na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, wojewódzki  inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na:

 • miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub
 • miejsce zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z państw trzecich.

Wniosek o wydanie paszportu roślin (formularz dostępny tutaj) powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, którego tożsamość jest weryfikowana przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.
Z wnioskiem o wydanie paszportu roślin może wystąpić w imieniu zarejestrowanego podmiotu pełnomocnik posiadający oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jeżeli zastosowana ocena organoleptyczna, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola dokumentów potwierdziły, że są one wolne od organizmów kwarantannowych i spełniają wymagania specjalne oraz wymagania zawarte w przepisach o nasiennictwie w zakresie wytwarzania i oceny oraz obrotu materiałem siewnym.
Wydanie paszportu podlega opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (treść rozporządzenia dostępna jest tutaj).
Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie paszportów roślin należy dokonać na rachunek bankowy WIORiN we Wrocławiu w NBP O/O Wrocław - 55 1010 1674 0035 8022 3100 0000
Ogólne informacje dotyczące paszportowania roślin są dostępne tutaj

Procedura wystawiania świadectw fitosanitarnych dla eksportu/reeksportu

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich zaopatruje się w świadectwo fitosanitarne lub w świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, jeżeli są one wymagane przez państwo, do którego są przeznaczone, lub państwa przez które są przemieszczane. Kontrolę fitosanitarną eksportu w celu wydania świadectwa fitosanitarnego wykonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu (eksportera lub osoby występującej w jego imieniu). Formularz wniosku dostępny jest tutaj

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego/reeksportu należy złożyć:

 • do wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsce składowania lub miejsce łączenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich,
 • w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.

Do wniosku dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów, jeżeli takie zabiegi są wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane,
 • pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane, oraz tłumaczenie tego pozwolenia,
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych państwa trzeciego dotyczących miejsca uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, jeżeli ich spełnienie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane, wydane przez właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wojewódzkiego inspektora – w przypadku gdy świadectwo to wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów,
 • oryginał fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego państwa pochodzenia lub jego kopię poświadczoną przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty zostały wprowadzone na terytorium Unii Europejskiej – w przypadku reeksportu
 • świadectwo przedeksportowe wydane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia, że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego będą wyprowadzane, lub państwa trzeciego, przez które będą przemieszczane
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 20,00 zł. za wydanie świadectwa fitosanitarnego. Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Wrocław - PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Opłaty za przeprowadzenie kontroli towarów przeznaczonych na eksport, w tym ocenę wizualną, pobieranie prób i badania laboratoryjne pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

 

 

 

 

Procedura dotycząca przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 1. Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r., ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019
  3. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 301)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)
 2. Paszport wydawany jest na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów profesjonalnych
 3. Do wniosku dołącza się:
  1. zlecenie przeprowadzenia oceny fitosanitarnej (Formularz zlecenia dostępny jest tutaj)
  2. pełnomocnictwo w przypadku, jeśli wnioskodawca działa na rzecz i w imieniu kogoś. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,0 zł. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata dokonywana jest na konto organu podatkowego ze względu na miejsce złożenia dokumentu w komórkach organizacyjnych WIORiN, czyli właściwego miejscowo burmistrza lub prezydenta.
 4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (Formularz wniosku dostępny jest tutaj).
 5. Podmioty zainteresowane przemieszczaniem ziemniaków muszą posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców (procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców dostępna jest tutaj) prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców - wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu i konfekcjonowanie tych środków

Ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków składa wniosek (pobierz) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na:

 1.  miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;
 2.  planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

 • oświadczenie (pobierz)
 • dowód opłaty skarbowej dokonanej na rachunek Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w wysokości 1135 zł, tytułem: wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
 • przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, jest obowiązany:

 1. zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:
 1. ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
 2. nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych czynności, ukończyły szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy,
 3. udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym – w przypadku zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu – podstawowych informacji dotyczących w szczególności:
 • zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami,
 • właściwego przechowywania tych środków,
 • właściwego stosowania tych środków,
 • właściwego postępowania z resztkami tych środków,
 • sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin;
 1. w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 1, zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje określone w pkt 1 lit. a lub b, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;
 2. przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu;
 3. realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby – z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy – umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin;
 4. w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.) dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
 1. pełnoletnie,
 2. posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28.

 

Informacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania środków ochrony roślin

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin.

 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

 

Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców - prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Do szkoleń w zakresie środków ochrony roślin zalicza się szkolenia w zakresie:

 • doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin;
 • stosowania środków ochrony roślin;
 • badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 • integrowanej produkcji roślin.

 

Ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin składa wniosek (pobierz) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;
 2. planowane miejsce prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z UE i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

 • oświadczenie (pobierz)
 • dowód opłaty skarbowej dokonanej na rachunek Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w wysokości 616 zł, tytułem: wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
 • przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Informacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630) przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, jest obowiązany:

 1. zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 2. zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie szkolenia w tym zakresie;
 3. informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;
 4. prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń;
 5. dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz nr PESEL albo nazwę i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
 6. udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;
 7. przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 5;
 8. wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w sposób zgodny z przepisami ustawy.

 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

Szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2022 r. poz. 824). Rozporządzenie to określa m.in. kwalifikacje osób prowadzących szkolenia, programy szkoleń oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 824)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

 

Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami - prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Do szkoleń w zakresie środków ochrony roślin zalicza się szkolenia w zakresie:

 • doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin;
 • stosowania środków ochrony roślin;
 • badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 • integrowanej produkcji roślin.

 

Ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin składa wniosek (pobierz) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

 

Wraz z wnioskiem podmiot składa:

 • oświadczenie (pobierz)
 • dowód opłaty skarbowej dokonanej na rachunek Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8,
  50-141 Wrocław, PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w wysokości 616 zł, tytułem: wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

 

Informacje dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami,

prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630) podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, jest obowiązany:

 

 1. zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 2. zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie szkolenia w tym zakresie;
 3. informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;
 4. prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń;
 5. dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz nr PESEL albo nazwę i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
 6. udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;
 7. przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 5;
 8. wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w sposób zgodny z przepisami ustawy;
 9. informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;
 10. informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

 

Szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 824). Rozporządzenie to określa m.in. kwalifikacje osób prowadzących szkolenia, programy szkoleń oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 824)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

 

Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców - potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwaczy

Ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin składa wniosek (pobierz) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;
 2. planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

 • oświadczenie (pobierz)
 • dowód opłaty skarbowej dokonanej na rachunek Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w wysokości 220 zł, tytułem: wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 • przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacje dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, jest obowiązany:

 1. zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;
 2. zapewnić prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 3. prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, zgodnie z metodyką takich badań;
 4. dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; jeżeli posiadaczem tego sprzętu jest osoba fizyczna, dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe posiadacza tego sprzętu: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
 5. przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej, w tym dane osobowe posiadacza tego sprzętu, o których mowa w pkt 4;
 6. udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, na żądanie wojewódzkiego inspektora;
 7. wydawać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz umieszczać na tym sprzęcie, jeżeli jego sprawność techniczna została potwierdzona, znak kontrolny zawierający indywidualny numer.

 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

          Szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 775) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin badania (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 760).

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 775)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 760)

Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami - potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwaczy

Ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin składa wniosek (pobierz) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

Wraz z wnioskiem podmiot składa:

 • oświadczenie (pobierz)
 • dowód opłaty skarbowej dokonanej na rachunek Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w wysokości 220 zł, tytułem: wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 

Informacje dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630) podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, jest obowiązany:

 1. zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;
 2. zapewnić prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 3. prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, zgodnie z metodyką takich badań;
 4. dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; jeżeli posiadaczem tego sprzętu jest osoba fizyczna, dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe posiadacza tego sprzętu: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
 5. przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej, w tym dane osobowe posiadacza tego sprzętu, o których mowa w pkt 4;
 6. udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, na żądanie wojewódzkiego inspektora;
 7. wydawać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz umieszczać na tym sprzęcie, jeżeli jego sprawność techniczna została potwierdzona, znak kontrolny zawierający indywidualny numer;
 8. informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;
 9. informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na potwierdzaniu sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności

 

Szczegółowe warunki prowadzenia przez podmiot działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 775) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 760).

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 775)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2016 r., poz. 760)

Proces rekrutacji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Aleksandra Polic
Data publikacji informacji: 27.08.2014 10:43
Data aktualizacji informacji: 08.09.2014 12:29
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd