ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa energii elektrycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Zamówienie poniżej kwoty 130 000 PLN
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Skarb Państwa- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Kielcach

ul. Wapiennikowa 21 a,  25-112 Kielce

657-24-50-500

 

na podstawie § 5  regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 PLN, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 10/2021 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 10 marca  2021 r.

– zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:

 

Dostawa energii elektrycznej

 

1. Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku Nr 1, wykaz punktów poboru zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

2. Termin wykonania zamówienia:   01.01.2024 do 31.12.2024  r. 

3. Termin złożenia oferty: 25.10.2023 r. godz. 15.30

4. Kryterium oceny ofert: cena 100%

5. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie. Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić. Negocjacji ceny nie prowadzi się.

 

6. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” – będącego Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zapytania

- e-mailem na adres:

- pisemnie (osobiście lub drogą pocztową) do siedziby Zamawiającego na adres: Wapiennikowa 21A, 25-112 Kielce. Liczy się data wpływu oferty do siedziby WIORiN a nie data nadania przesyłki.

 

7. Oferta ma zawierać następujące dane:

- nazwę i adres Zamawiającego

- nazwę i adres Wykonawcy

-  przedmiot zamówienia

- cenę brutto wyrażoną cyfrą  ( netto + VAT)

- ma być napisana w j. polskim

- termin wykonania zamówienia

- ma być podpisana przez uprawnione osoby

 

8. Istotne informacje dotyczące wyboru oferty

  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę .

 

9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną.

 

10. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia .

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2023-10-12
Marcin Piórek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2023-10-12
Marcin Piórek 
Data:
opublikował:
2023-10-12
Marcin Piórek 
Data:
opublikował:
2023-10-12
Marcin Piórek 
Data:
opublikował:
2023-10-12
Marcin Piórek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2023-11-10
Marcin Piórek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 12.10.2023 12:45
Data ostatniej aktualizacji informacji: 10.11.2023 14:51
Sprawdź historię zmian