Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

 

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, 85-377 Bydgoszcz, ul Cieplicka 7
  • doręczyć osobiście - w siedzibie WIORiN w Bydgoszczy  przy ul. Cieplickiej 7, w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
  • faksem - na numer:  +48 52 379-78-28
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Pliki do pobrania

Wzór formularza
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 14.09.2016 10:48
Data aktualizacji informacji: 14.09.2016 10:49
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd