Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Sposób i trybSposób i tryb


  Skargi i wnioski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przyjmuje we wtorki w godzinach 7.30-15.30. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych przez Wojewódzki Inspektorat określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. 161 poz. 1109) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Wnioski


  Sprawy w Inspektoracie załatwiane są na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które wymagane są na podstawie obowiązujących przepisów. Szczegółowych informacji na temat wniosków i obowiązujących załączników udzielają pracownicy właściwego działu, który prowadzi daną sprawę.
  Informacje o zakresie prowadzonych spraw w poszczególnych działach można uzyskać w sekretariacie Inspektoratu, który skieruje do właściwego pracownika. Przy udzielaniu informacji telefonicznej pracownik Inspektoratu zobowiązany jest podać swoje nazwisko i stanowisko, które to informacje ułatwią dalsze załatwienie sprawy jak również kontakt.
  Na stronie informacyjnej biuletynu umieszczone zostały wzory wniosków, które obowiązują przy załatwianiu spraw w Inspektoracie. Prawnicy Inspektoratu w razie potrzeby udzielają pomocy przy wypełnianiu wniosku.


Załączniki
 

  Przy załatwianiu poszczególnych spraw wymagane są załączniki, które potwierdzają stan prawny lub faktyczny dotyczący danej sprawy. Należy przedstawić dokumenty, które są autentyczne. W przypadku dostarczenia oryginałów zwraca się je, a w dokumentacji akt pozostawia potwierdzoną kopię, na której pracownik Inspektoratu umieszcza klauzulę: "za zgodność z oryginałem", datę oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zwraca się uwagę, że dokumenty muszą być prawdziwe.
  Wykorzystanie nieprawdziwych dokumentów jest przestępstwem wynikającym z przepisów kodeksu karnego i podlega karom, karze podlega również urzędnik, który poświadcza nieprawdę. Niedopuszczalne jest niszczenie i fałszowanie dokumentów.
 

Przyjmowanie spraw
 

  Wniosek o załatwienie sprawy składa się do sekretariatu wojewódzkiego Inspektoratu, który po zadekretowaniu przekazywany jest do właściwego działu merytorycznego. W Inspektoracie ustalono zasadę załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń, wprowadzając równocześnie gradację terminów:
 

Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć :

- w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łączne z żądaniem wszczęcia lub postępowania

- w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 

  Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jest załatwiona sprawa szczególnie skomplikowana (np. pod względem faktycznym, w związku z czym zachodzi potrzeba przeprowadzenia znacznej liczby dowodów m. in. poza siedzibą Inspektoratu).

  Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli brak takich dokumentów Inspektorat wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki (w tym również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Inspektoratu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy).

Pliki do pobrania

Paszport roślin
Świadectwo fitosanitarne
Wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych
Wykreślenie z rejestru podmiotów profejonalnych
Egzamin upoważniający do przeprowadzania ocen dla celów wydawania paszportów roślin
Upoważnienie do samodzielnego wydawania paszportów roślin
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców
Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin
Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców potwierdzających sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Akredytacja dla kwalifikatorów dokonujących oceny polowej plantacji nasiennych
Pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego
Świadectwo dla materiału szkółkarskiego
Świadectwo oceny polowej
Wpis do ewidencji dostawców
Wpis do ewidencji przedsiębiorców
Wpis do ewidencji rolników
Szkolenie dla kwalifikatorów
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 25.08.2014 13:02
Data aktualizacji informacji: 25.05.2021 17:19
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd