Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego


Pliki do pobrania

Ewidencja Posiadanych Roślin
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych/plomb urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia na przemieszczanie ziemniaków do innych państw członkowskich UE
ZLECENIE na pobranie prób/przeprowadzenie oceny organoleptycznej/przeprowadzenie badań makroskopowych
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
Wniosek o wydanie upoważnienia do wydawania/wypełniania paszportów

Dział Nadzoru Nasiennego


Pliki do pobrania

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o dokonanie oceny drzewek, krzewów, podkładek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek
Aktualizacja lub wykreślenie z ewidencji
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym wraz klauzulą informacyjną
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
OMS - Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym
Zgłoszenie do ewidencji
Zgłoszenie produkcji materiału szkółkarskiego kat. CAC

Dział Ochrony Roślin i Techniki


Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Laboratorium Wojewódzkie


Pliki do pobrania

Ankieta oceny usług świadczonych przez Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badań w Laboratorium Fitosanitarnym
Zlecenie na wykonanie badań w Pracowni Oceny Nasion
Wniosek o wydanie etykiet do materiału siewnego dla partii nasion
Wniosek o próbobranie
Wniosek o udzielenie akredytacji laboratorium
Wniosek o udzielenie akredytacji próbobiorcy
Wykaz badań
Zgłoś błąd