Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin bydgoszcz

e-mail :

 

Maciej Kulczyński
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów

kom. 698-631-537

Kinga Oryl
Starszy Specjalista

tel. 52 360-96-49

Magdalena Mech
Starszy Specjalista

tel. 52 360-96-51

Aleksandra Kruza
Inspektor

tel. 52 360-96-50

kom. 727-501-109 

Wioleta Otto
Inspektor

tel. 52 360-96-50

 

Zadania realizowane przez dział:

 

 1. Prowadzenie rejestru, wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
 2. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin.
 3. Kontrola wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin.
 4. Kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin.
 5. Kontrola reklamy środków ochrony roślin.
 6. Kontrola wprowadzania do obrotu zaprawionego materiału siewnego.
 7. Kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu.
 8. Kontrola stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.
 9. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.
 10. Prowadzenie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF).
 11. Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.
 12. Upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
 13. Dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
 14. Nadzór nad przedsiębiorcami i podmiotami niebędących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
 15. Prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 16. Nadzór nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 17. Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin.
 18. Kontrola i nadzór nad wprowadzaniem do obrotu wprowadzania do obrotu nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, produktów pofermentacyjnych oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i produktów nawozowych UE.
 19. Kontrola składu nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, produktów pofermentacyjnych oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i produktów
  nawozowych UE.
 20. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, produktów pofermentacyjnych oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i produktów nawozowych UE.
 21. Współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie technik i metod ochrony roślin, urzędowych badań płodów rolnych, środków ochrony roślin i nawozów.
 22. Współpraca z innymi jednostkami w ramach podpisanych porozumień.
Zgłoś błąd