Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa worków foliowych

1. Zamawiający : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, ul. Cieplicka 7  zaprasza do udziału w postępowaniu na: "dostawę worków foliowych”

2. Opis przedmiotu zamówienia: specyfikacja ilościowa i jakościowa podana jest w tabeli poniżej:

 

l.p

Rodzaj

Ilość sztuk

1.

Woreczki foliowe mocne 20 cm x 25 cm x 0,06

6.000 szt.

2.

Worki foliowe 35 l 

1.000 szt.

3.

Worki foliowe 60 l

500 szt.

 

3. Termin wykonania zamówienia: do 8 grudnia 2021 r

4. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Kryterium „cena”: znaczenie – 100 %.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (pytania, zawiadomienia, inne) między Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną  lub pisemnie.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:Agata Wróblewska tel. 52/3609637, 41, mail:  

7. Sposób przygotowania oferty:

 • Oferty sporządzone w języku polskim należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form
 1. drogą elektroniczną (podpisany skan, podpis elektroniczny) na adres:
 2. pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) - w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania - do siedziby Zamawiającego na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz (sekretariat)
 • Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobą upoważnioną do składania oświadczeń jego imieniu.
 • Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 25 listopada 2021r. do godz. 10.00

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. odrzucenia oferty, która nie spełni określonych przez Zamawiającego wymagań,
 2. wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny, która będzie budziła wątpliwości Zamawiającego,
 3. wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści oferty zawierającej informacje budzące wątpliwości Zamawiającego,
 4. wezwania do złożenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
 5. unieważnienia postępowania.

10. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.:

 1. formularz ofertowy,
 2. projekt umowy,

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 05.11.2014 15:52
Data aktualizacji informacji: 09.04.2015 12:48
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd