Wykonywanie badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na wykonywanie przez okres dwóch lat badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
NIP :897-16-70-405, REGON 932791158
WWW:
telefon:71 371-84-35, fax: 71 371-84-32

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych będą realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2067 z późn. zm.) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
 2. Zamówienie obejmuje wykonywanie badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy lub odbywania stażu pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w zakresie: badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
 3. Badania lekarskie dotyczyć będą następujących stanowisk pracy (część pracowników może mieć dodatkowo w zakresie obowiązków – kierowanie samochodem osobowym):
 • kierownik komórki organizacyjnej,
 • pracownik administracyjny,
 • pracownik terenowo – biurowy,
 • pracownik na stanowisku robotniczym.
 1. Badania, które będą podlegały wycenie oferty: badanie profilaktyczne (lekarz medycyny pracy), morfologia krwi, OB po 1 godzinie, ogólne moczu, badanie ostrości wzroku, neurologiczne, psychotechniczne (dla kierowców), laryngologiczne, EKG, glukoza, kreatynina, próby wątrobowe (GOT/AST, GPT/ALT, ALP, GGTP, bilirubina całkowita), cholinoesteraza, gospodarka lipidowa/lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, poziom trójglicerydów), RTG klatki piersiowej, spirometria, badanie sanitarno-epidemiologiczne, test immunoenzymatyczny ELISA borelioza w kierunku wykrycia specyficznych przeciwciał IgG i IgM.

III. Szacunkowa ilość i rodzaj wykonywanych badań:

 • lokalizacja obowiązkowa: Miasto Wrocław,
 • rodzaj badań: wstępne i okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne,
 • szacunkowa liczba badanych: 80 osób/rok.

Przedstawiony zakres i liczba badań mają charakter szacunkowy i zostały przyjęte do ustalenia wartości podstawowych świadczeń w celu porównania ofert. Rzeczywista ilość badań oraz ich zakres będzie ustalana na podstawie realnego zapotrzebowania oraz zalecana indywidualnie przez lekarza dla danego stanowiska pracy.

 1. Pozostałe wymagania dotyczące wykonywanych badań:
 • Badania profilaktyczne będą przeprowadzane przez Oferenta na podstawie imiennego skierowania wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.
 • Skierowanie musi odpowiadać wymogom wynikającym z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (dz. U. z 1996 r. nr 69 poz. 332 z późn. zm.), i winno być wystawione zgodnie ze wzorem formularza Oferenta (dołączonym do oferty).
 • Zamawiający oczekuje rejestracji z wyprzedzeniem (minimum 3 dni przed planowaną wizytą), na określony termin – telefonicznie lub za pośrednictwem platformy elektronicznej.
 • Komplet badań osoby skierowanej, wykonany zostanie w ciągu jednego dnia i w jednym obiekcie w godzinach od 7:30 do 17:30.
 • Wyniki badań i Zaświadczenie/orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku należy wydać na druku zgodnym z Załącznikiem nr 2 do ww. Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w ilości 2 egzemplarzy osobie badanej w dniu przeprowadzanych badań.
 1. Warunki niezbędne do wykonania zamówienia:
 • Posiadanie odpowiedniego zaplecza  technicznego.
  Warunek dotyczący potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Oferent oświadczy, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 placówką do wykonywania przedmiotu zamówienia, w której zlokalizowane są:
 • gabinety lekarskie medycyny pracy,
 • gabinety specjalistyczne – w tym pracownia psychologiczna (pracownia badań psychotechnicznych) do badań kierowców,
 • gabinet kardiologiczny z możliwością wykonania badań diagnostycznych,
 • medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące badania materiału biologicznego, działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 866, z późn. zm.).

Wszystkie badania należy wykonać w jednej placówce i w tym samym dniu.

Pomieszczenia powinny odpowiadać wymogom pod względem technicznym i sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

 • Posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  Warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
 • co najmniej 3 lekarzy medycyny pracy,
 • co najmniej 2 okulistów,
 • co najmniej 2 neurologów,
 • co najmniej 2 laryngologów,
 • co najmniej 1 psycholog (wpisany do ewidencji psychologów uprawnionych do badania kierowców),
 • co najmniej 1 kardiolog,
 • pracownicy/technicy laboratoryjni niezbędni do wykonania wszystkich obligatoryjnych badań laboratoryjnych.

Ww. osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia, zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1175) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996 r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

 • Spełnienie warunków formalnych.
  Oferent powinien być wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618).
 1. Warunki ubiegania się o udzielenie Zamówienia:
  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełnia wymogi formalne wymagane przy tego typu prowadzonej działalności zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1 i 2.

IV. Termin składania ofert:

3 grudnia 2021 r. do godz. 14:00, termin związania ofertą 14 dni.

V. Termin realizacji zamówienia :

Od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2023 r.

VI. Kryterium wyboru ofert [P]:

Cena [Pc] – waga 90%.

Społeczny aspekt (zatrudnianie osób niepełnosprawnych) [Ps] – waga 10%.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą łączną wartość punktową obliczaną wg wzoru:

P = Pc + Ps

Pc = (wartość oferty brutto z najniższą ceną/ wartość badanej oferty brutto) * 90 – [wartość punktowa w kryterium cenowym zostanie obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglona wg reguł matematycznych: maksymalna ilość punktów do uzyskania – 90).

Ps = stosunek ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych do ilości ogółem pracujących. Wskaźnik zostanie obliczony na podstawie danych zawartych w złożonym przez Wykonawcę sprawozdaniu Z-06 do GUS, w następujący sposób:

[Wartość pola nr 12 (dział 4 Z-06) oznaczającą liczbę osób niepełnosprawnych / Wartość pola nr 02 (dział 4 Z-06) oznaczającą liczbę osób pracujących, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy] * 10 – [wartość punktowa w kryterium społecznym, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglanie wg reguł matematycznych, maksymalna ilość punktów do uzyskania 10].

VII. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:

Mieczysław Dynaka (tel. 604 975 668, 71 3718435 wew. 39)

VIII. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:

 1. Kompletna oferta musi zawierać :
 1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę formularz oferty (załącznik nr 1),
 2. kopię złożonego do GUS sprawozdania Z-06 za 2020 rok o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (z zastrzeżeniem, że dane inne niż identyfikacyjne podmiotu oraz informacje działu 4 mogą zostać ukryte), jeżeli Oferent zatrudnia osoby niepełnosprawne,
 3. parafowany wzór umowy (załącznik nr 2),
 4. wzór własny skierowania,
 5. kopia Zaświadczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wpisu Oferenta do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 6. upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania oferty w wypadku gdy elementy oferty są podpisane przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (CEIDG/KRS) jako uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
 1. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
 1. zeskanowanej na adres email: ,
 2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym (podpis wymagany dla formularza ofertowego) oraz wysłanej na adres e-mail
  ,
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter, pok. nr 2).

IX. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (Pobierz regulamin w formacie PDF).
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zlecenie innej ilości badań niż podano w punkcie III nie będzie podstawą roszczeń Oferenta wobec Zamawiającego. Ilość badanych osób (80/rok) jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
 4. Płatność za rzeczywiste wykonanie badań oraz wydanie zaświadczeń dokonywana będzie w okresach jednomiesięcznych, na podstawie wystawionego zbiorczego dokumentu obciążeniowego, przelewem w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 5. Wzór umowy został określony w załączniku nr 2.
 6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel.
  71 371 84 35 wew. 31,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów),
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-11-26
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2021-11-26
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-26
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-26
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje że w dniu 09.12.2021 r. w przedmiotowym postępowaniu został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z informacją w załączeniu Data:
opublikował:
2021-11-26
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-12-09
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 26.11.2021 07:44
Data ostatniej aktualizacji informacji: 09.12.2021 10:16
Sprawdź historię zmian