Usługi ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i OC dla WIORiN we Wrocławiu na 2022r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i OC. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  NIP      :897-16-70-405, REGON 932791158
  WWW:
  telefon:(71) 371-84-35, fax: (71) 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe podzielone na części:
   1. Zadanie nr 1 : ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia. Szczegółowe wymagania ubezpieczenia zostały zawarte w załączniku OPZ_1.
   2. Zadanie nr 2 :      ubezpieczenie komunikacyjne – pojazdów w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej(OC), Autocasco(AC), Assistance (ASS), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Szczegółowe wymagania ubezpieczenia zostały zawarte w załączniku OPZ_2.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych na każdą z powyższych części niezależnie.
  3. Informacje dodatkowe:
   1. opis działalności Zamawiającego:
    Jednostka administracji państwowej realizująca zadania celowe zmierzające do zmniejszenia zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Informacje szczegółowe: http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przez-inspekcje,1.html
   2. miejsce ubezpieczenia: wykaz lokalizacji zgodnie załącznikiem nr 1
   3. dotychczasowy ubezpieczyciel: STU ERGO Hestia S.A.
   4. szkodowość: majątek – zaświadczenie w załączeniu;
   5. komunikacja - zaświadczenie w załączeniu
 3. Termin składania ofert:
  19.11.2021 r. do godz. 12:00, termin związania ofertą 21 dni.
 4. Termin realizacji zamówienia :
  Okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2022 r. do  31 grudnia 2022 r. 
  Zawarcie umowy i wystawienie polis do 10.12.2021r.
 5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:
  Mieczysław Dynaka tel.  604975668  506-399-639,71/371-84-35, wew. 39.
 6. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:
  1. Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Oferenta  przed upływem terminu  składania ofert następujących dokumentów:
   1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz oferty (załącznik nr 6),
   2. zaakceptowany (parafowany) wzór umowy (załącznik nr 7),
   3. Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r. lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument,
   4. zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.),
  2. Dokumenty należy dostarczyć w jednej z dopuszczalnych postaci:
   1. zeskanowanej oraz wysłanej na adres e-mail .
   2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym oraz wysłanej na adres e-mail .
   3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)
 7. .Kryterium wyboru ofert:
  1.  Ocena i wybór oferty będzie dokonywany niezależnie w każdej części ( Zadanie nr 1, Zadanie nr 2).
  2. Cena ofert,  waga - 60 %. Max = 6 pkt.
   W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór:
   Ilość punktów oferty = (cena minimalna / cena badanej oferty) x 10 pkt. x 0,6z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Warunki fakultatywne oferty, waga - 40 %. Max = 4 pkt.
   W kryterium „warunki oferty” zastosowany zostanie wzór:
   Ilość punktów oferty = (∑ punktów badanej oferty przyznanych za warunki fakultatywne) x 10 pkt. x 0,4 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Ilość punktów składowych oraz opis sposobu ich przyznawania poszczególnym klauzulom fakultatywnym znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniki OPZ_1 oraz OPZ_2) i będą podlegały ocenie wg poniższego zestawienia:
   1. w części dotyczącej Zadania nr 1:
     

    Lp.

    Rodzaj ubezpieczenia

    Maksymalna ilość punktów

     1

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  (OPZ_1 pkt II.4a) - Ubezpieczenie typu All Risk

    20

     2

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  (OPZ_1 pkt II.4b) - Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000 PLN

    5

     3

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  (OPZ_1 pkt II.4c) - Klauzula samolikwidacji z limitem 10 000 PLN

    5

     4

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  (OPZ_1 pkt II.4d) - Klauzula dewastacji z limitem 50 000 PLN w tym limit 10 000 PLN dla ryzyka graffiti

    5

     5

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  (OPZ_1 pkt II.4e) - Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą z limitem do 100 000 PLN

    5

     6

    Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  (OPZ_1 pkt II.5) - franszyzna redukcyjna

    20

     7

    Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (OPZ_1 pkt III.4a) - Kradzież zwykła z limitem 4 000 PLN

    10

    8

    Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (OPZ_1 pkt III.5) - franszyzna redukcyjna

    20

     9

    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  (OPZ_1 pkt IV.4a) - Kradzież zwykła z limitem 4 000 PLN

    10

     10

    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  (OPZ_1 pkt IV.5) – franszyzna redukcyjna

    20

     11

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  (OPZ_1 pkt V.4a) - Szkody w pojazdach pracowników znajdujących się na parkingach (dotyczy wszystkich lokalizacji) z limitem 50 000 PLN

    10

     12

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  (OPZ_1 pkt V.5) - franszyzna redukcyjna

    20

    X

    Razem

    150

   2. w częsci dotyczącej zadania nr 2:

    Lp.

    RODZAJ UBEZPIECZENIA

    Maksymalna Ilość Punktów

    1

    Ubezpieczenie Autocasco (OPZ_2 pkt III.3a) – stała wartość pojazdu przez cały okres ubezpieczenia

    20

    2

    Ubezpieczenie Autocasco (OPZ_2 pkt III.3b) – Klauzula samolikwidacji z limitem 5 000 PLN

    10

     3

    Warunki wspólne do ubezpieczeń komunikacyjnych (OPZ_2 pkt VI.1a) - Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla nowo nabytych pojazdów

    20

    X

    Razem

    50

 8. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
  2. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą, której projekt określa załącznik nr 7.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających (dodatkowych) lub zmniejszających w trakcie trwania ubezpieczenia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.
  4. Płatności składek przelewem: I rata (nie więcej niż 50 % wartości umowy) po podpisaniu umowy, nie później niż do 25.01.2022 r., II rata (pozostała część) do 25.07.2022 r.
  5. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są wartościami brutto z uwzględnieniem podatku VAT, z podatkiem VAT wypłacane będą ewentualne odszkodowania.
  6. Oferty muszą zawierać zastrzeżenie niezmienności wysokości stawek w poszczególnych ryzykach w okresie ubezpieczenia;
  7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na oba zadania lub tylko na jedno zadanie.
  8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W dniu 19.11.2021 r. dokonano zmian w formularzu oferty (załącznik nr 6) i w załączniku OPZ_1. Szczegóły w załączeniu. WIORiN we Wrocławiu informuje o dołączeniu na stronie brakujących załączników: OPZ_1 o raz OPZ_2. W związku z powyższym ulega zmianie termin składania ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na 23 listopada 2021 r. do godz. 12:00. Zmodyfikowano zapytanie ofertowe w dniu 10.11.2021 r. - szczegóły w załączeniu Data:
opublikował:
2021-11-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-10
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-10
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-19
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 03.12.2021 r. w przedmiotowym postępowaniu został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z informacją w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-11-19
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-12-03
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 08.11.2021 07:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 03.12.2021 11:35
Sprawdź historię zmian