Usługi telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, 
  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław

  NIP              897-16-70-405,                              REGON       932791158
  WWW:        www.piorin.gov.pl/dolnoslaske     email:          wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:        (71) 371-84-35,                              fax.:             (71) 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę telefonii komórkowej (połączenia głosowe, SMS, MMS, pakietowy przesył danych, roaming ) dla grupy kart SIM. Ilość kart 58 szt. W przypadku zmiany aktualnego operatora (ORANGE) wymagane przeniesienie  numerów. Wykaz numerów zawiera załącznik Z2

 1. Termin składania ofert:    14 grudnia 2020r. do godz. 10:00.
 2. Termin związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia :   Usługa świadczona w okresie 01.01.2021r.-31.12.2022r. (włącznie) z zachowaniem ciągłej aktywności numerów.
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę  formularz ofertowy (załącznik  Z1)  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

 1. zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter, pokój nr 2)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100 %  (minimalizacja)
 2. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf )
 2. Minimalne wymagane warunki jakie muszą spełniać składane oferty opisane są
  w formularzu ofertowym (załącznik Z1 ).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecenia realizacji  zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia podstawowego do wysokości 23 %.
 4. w celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę. Integralną częścią umowy będzie formularz ofertowy
  (załącznik Z1) oraz wykaz numerów (załącznik Z2). W przypadku niejednoznaczności  zapisów umowy, bądź jej załączników, strony przyjmują wyższość zapisów formularza ofertowego nad innymi zapisami.
 5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – p. Anna Maciołek, abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, jednostki nadzorujące i kontrolujące działalność WIORiN we Wrocławiu itp.);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 

 

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-12-07
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi telefonii komórkowej (bez dostawy aparatów telefonicznych) dla WIORiN we Wrocławiu w dniu 14.12.2020 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Orange Polska S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa z ceną 11 778,48 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy). Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu: wpłynęły 2 oferty, zestawienie złożonych ofert stanowi poniższa tabela (numeracja według kolejności wpływu), nie odrzucono żadnej oferty,nie zastosowano odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Zestawienie złożonych ofert ( numeracja wg kolejności wpływu) Lp.1; Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa; Wartość brutto:11 778,48 zł; Uwagi: Oferta ostateczna, najkorzystniejsza. Lp.2; Nazwa Wykonawcy: Telestrada S.A., al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa; Wartość brutto: 18 804,24 zł; Uwagi: Oferta ostateczna. W związku z powyższym WIORiN we Wrocławiu zaprasza upoważnionego przedstawiciela Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do niezwłocznego kontaktu w celu podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. W sprawie szczegółów technicznych związanych z podpisaniem umowy prosimy kontaktować się z p. Mariuszem Łuczykiem (tel. 506-399-639, email: it-wroclaw@piorin.gov.pl). Data:
opublikował:
2020-12-07
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-12-14
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 07.12.2020 10:06
Data ostatniej aktualizacji informacji: 14.12.2020 11:41
Sprawdź historię zmian