Świadczenie usług ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i OC dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i OC. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

I.Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, NIP: 897-16-70-405, REGON 932791158
WWW:
telefon: (71) 371-84-35, fax: (71) 371-84-32

II.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe podzielone na części:
  1. Zadanie nr 1 : ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia. Szczegółowe wymagania ubezpieczenia zostały zawarte w załączniku OPZ_1.
  2. Zadanie nr 2: ubezpieczenie komunikacyjne – pojazdów w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej(OC), Autocasco(AC), Assistance (ASS), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Szczegółowe wymagania ubezpieczenia zostały zawarte w załączniku OPZ_2.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z powyższych części niezależnie.
 3. Informacje dodatkowe:
  1. opis działalności Zamawiającego:
   Jednostka administracji państwowej realizująca zadania celowe zmierzające do zmniejszenia zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Informacje szczegółowe: http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przez-inspekcje,1.html
  2. miejsce ubezpieczenia: wykaz lokalizacji zgodnie załącznikiem nr 1
  3. dotychczasowy ubezpieczyciel: STU ERGO Hestia S.A.
  4. szkodowość: majątek – zaświadczenie w załączeniu;
  5. komunikacja - zaświadczenie w załączeniu.

III.Termin składania ofert:

15.12.2023 r. do godz. 12:00, termin związania ofertą 7 dni.

IV.Termin realizacji zamówienia :

Okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Zawarcie umowy i wystawienie polis do 22.12.2023 r.

V.Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:

Anna Maciołek tel. 508 568 489,71/371-84-35, wew. 31 lub 39,

Tomasz Jałocha, tel. 787 094 483, e-mail: tomasz.jalocha, w zakresie Zadania 1,

Rafał Szczyglewski, tel. 606 898 238, e-mail: , w zakresie Zadania 2.

VI.Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:

 1. Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Oferenta  przed upływem terminu składania ofert następujących dokumentów:
  1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz oferty (załącznik nr 5),
  2. wzór umowy Oferenta oraz OWU, w których oprócz szczegółowego zakresu polis zawarta będzie precyzyjna informacja dotycząca sposobu i terminu płatności Zamawiający proponuje: Płatności składek przelewem: I rata (nie więcej niż 50 % wartości umowy) po podpisaniu umowy, nie później niż do 31.01.2024 r., II rata (pozostała część) do 31.07.2024 r.
  3. Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r. lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument,
  4. zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. z 2021r. poz. 1130) – jeżeli Oferent nie spełnia wymogu, o którym mowa w punkcie VI c).
 2. Dokumenty należy dostarczyć w jednej z dopuszczalnych postaci:
 1. zeskanowanej oraz wysłanej na adres e-mail wi-wroclaw@piorin.gov.pl lub adres skrytki ePUAP Zamawiającego tj. /43a10stlv2/SkrytkaESP,
 2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym oraz wysłanej na adres
 3. e-mail wi-wroclaw@piorin.gov.pl lub adres skrytki ePUAP Zamawiającego, tj. /43a10stlv2/SkrytkaESP,
 4. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – wysoki parter, pokój nr 2).

VII.Kryterium wyboru ofert:

 1. Ocena i wybór oferty będzie dokonywany niezależnie w każdej części (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2).
 2. Ocena oferty w Zadaniu nr 1 następuje według następującego wzoru:

Ocena oferty = Liczba dużych punktów z kryterium Cena + Liczba dużych punktów z kryterium Zakres

 1. Kryterium Cena, waga - 60 %.

W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór:

Liczba dużych punktów z kryterium Cena = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 x 0,6 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Kryterium Zakres, waga - 40 %.

W kryterium Zakres zastosowany zostanie wzór:
Liczba dużych punktów z kryterium Zakres = liczba małych punktów za włączone klauzule / maksymalna liczba małych punktów możliwych do osiągnięcia x 100 x 0,4

 1. W Zadaniu 1 maksymalna liczba małych punktów do otrzymania wynosi 5.
 2. Ocena oferty w Zadaniu 2 następuje według następującego wzoru:

Ocena oferty = Liczba dużych punktów z kryterium Cena

 1. Kryterium Cena, waga - 100 %.

W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór:

Liczba dużych punktów z kryterium Cena = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Ilość punktów składowych oraz opis sposobu ich przyznawania poszczególnym klauzulom fakultatywnym znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniki OPZ_1 oraz OPZ_2) i będą podlegały ocenie wg poniższego zestawienia:
 1. w części dotyczącej Zadania nr 1:

Lp.

Nazwa klauzuli fakultatywnej (ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)

Liczba punktów

 1

Kradzież zwykła z limitem 5.000 PLN.

 

 2

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 100.000 PLN,

 

 3

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody z limitem 30.000 PLN,

 

 4

Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji z limitem 120%,

 

 5

Klauzula drobnych prac budowlano - montażowych z limitem 50.000,00 PLN,

 

X

Razem

………….... / 5

VIII.Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
 2. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą, której wzór dostarczył Oferent.
 3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Proasekuracja sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 20A/201, który posiada ważne umocowanie do reprezentowania Zamawiającego.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających (dodatkowych) lub zmniejszających w trakcie trwania ubezpieczenia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.
 5. Płatności składek przelewem: I rata (nie więcej niż 50 % wartości umowy) po podpisaniu umowy, nie później niż do 31.01.2024 r., II rata (pozostała część) do 31.07.2024 r.
 6. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są wartościami brutto z uwzględnieniem podatku VAT, z podatkiem VAT wypłacane będą ewentualne odszkodowania.
 7. Oferty muszą zawierać zastrzeżenie niezmienności wysokości stawek w poszczególnych ryzykach w okresie ubezpieczenia;
 8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na oba zadania lub tylko na jedno zadanie.
 9. Na podstawie:
 • art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”
 • oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” oraz
 • rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2023-12-08
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczenia w 2024 r., w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, Assistance, NNW) i Odpowiedzialności Cywilnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, w części Zadanie nr 1 (WAD.2601.277.2023) w dniu 21.12.2023 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, Reprezentowanym przez Projekt Polisa sp. z o.o., ul. Przyjaźni 16a/1, 53-030 Wrocław, za cenę 19 426,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych). W części Zadanie nr 2 (WAD.2601.277.2023) w dniu 21.12.2023 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, za cenę 34 713,00 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzynaście złotych). Więcej informacji w załączniku Data:
opublikował:
2023-12-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2023-12-21
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 08.12.2023 12:54
Data ostatniej aktualizacji informacji: 21.12.2023 13:35
Sprawdź historię zmian