Dostawa (zakup) paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej dla samochodów WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.272.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
NIP: 897-16-70-405, REGON 932791158
WWW:
telefon: 71 371-84-35, fax: 71 371-84-32

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od  01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poprzez sieć stacji dystrybucyjnych dla samochodów służbowych użytkowanych przez komórki organizacyjne WIORiN we Wrocławiu. Realizacja głównie na terenie województwa dolnośląskiego (pozostały obszar kraju sporadycznie).
 2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia za cały okres trwania umowy:
 1. benzyna bezołowiowa 95 (CPV: 09132100-4) –  12000 litrów
 2. olej napędowy ON (CPV: 09134100-8) –  3500 litrów
 3. gaz LPG (CPV: 09133000-0) – 800 litrów
 4. usługa mycia samochodu (CPV: 50112300-6). Wymagania programu: myjnia automatyczna (lub taśmowa), mycie samochodu i kół aktywną pianą, suszenie – 100 szt.

Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa zakupionego w okresie 01.11.2020 r. - 01.11.2021 r. i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianom. W szczególności Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia realizacji przedmiotu zamówienia do 10 % wartości całej umowy (poprzez zwiększenie ilości wymienionego asortymentu,  nabywanie innego asortymentu niż wymieniony dostępnego na stacjach dystrybucyjnych).
Rzeczywista ilość realizowanego zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i może się różnić od wskazanych powyżej ilości. Wykonawcy z tytułu mniejszego wykorzystania zakresu realizacji umowy nie przysługuje odszkodowanie.

 1. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) niezależnie od pory roku.
 2. Zakupy ww. paliw (i usług) dokonywane będą za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa razy w miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury lub nie krótszy niż 21 dni od daty wystawienia. Pełny monitoring zrealizowanych transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu) oraz wydanie pokwitowania osobie dokonującej zakupu, na którym będzie odnotowana minimum: ilość, rodzaj paliwa, cena jednostkowa, wartość i data tankowania. W razie utraty kart Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty w całej sieci stacji sprzedaży, po zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego. Wymagana ważność karty nie krótsza niż 12 miesięcy.
 3. Wykaz pojazdów Zamawiającego upoważnionych do tankowania zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy. Zamówienie przez Zamawiającego nowej karty bądź dezaktywacja istniejącej karty jest równoznaczna ze zmianą/aktualizacją listy upoważnionych do tankowania pojazdów. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia tego warunku w oparciu o „Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych” znajdujący się na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem, tj. posiadają po jednej stacji znajdującej się w każdej z wymienionych w formularzu oferty (zał. Z1) miejscowości lub w innej miejscowości na terenie danego wskazanego powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej, oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz dodatkowo gazu LPG dla miasta Lubin.

IV. Termin składania ofert:

26 listopada 2021 r. do godz. 12:00

V. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywne dostawy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

VII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Mieczysław Dynaka (tel. 604 975 668, 71 3718435 wew. 39), Anna Maciołek (tel. , 508 568 489, 71 3718435 wew. 31)

VIII. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

 1. Kompletna oferta musi zawierać :
 1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę formularz oferty (zał. Z1 - wymagany),
 2. wzór własny umowy Wykonawcy (zalecany).
 1. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
 1. zeskanowanej na adres email: ,
 2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym (podpis wymagany dla formularza ofertowego) oraz wysłanej na adres e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl.,
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat wysoki parter, pokój nr 2).

IX. Kryterium wyboru ofert:

Cena – 80%, upust -20%).

 1. Oferta powinna zawierać cenę netto, wartość netto, wartość brutto, należny podatek VAT w PLN oraz wyraźnie precyzować stosowanie upustu cenowego (przyznany Zamawiającemu % upustu ma charakter stały i nie może ulec zmniejszeniu przez cały okres realizacji zamówienia. Będzie przyznawany procentowo w stosunku do ceny netto przy każdorazowym tankowaniu paliwa lub zbiorczo przy wystawianiu dokumentu obciążeniowego). Przyznany upust musi dotyczyć minimum produktów paliwowych.
 2. Cena jednostkowa za produkty paliwowe oraz usługi myjni (wybrany program) powinna być średnią ceną dnia netto z okresu 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r. z posiadanych przez  Wykonawcę punktów sprzedaży paliwa znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. W trakcie trwania umowy należność za pobrane produkty paliwowe oraz usługi myjni będzie rozliczana wg dziennej ceny sprzedaży, tj. ceny obowiązującej w dniu zakupu.
  Cena jednostkowa opłaty za wydanie karty określona w formularzu ofertowym ma charakter stały i niezmienny przez cały czas trwania umowy.
  Produkty innego asortymentu niż wymieniony w formularzu ofertowym dostępne na stacjach dystrybucyjnych sprzedawane będą wg ceny obowiązującej w chwili sprzedaży na danej stacji (zakup sporadyczny).
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Wyniki punktowe obliczane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.  Sumaryczna punktowa wartość oferty będzie wyliczana na podstawie wzoru: W = C + U
 4. Kryterium cena – waga 80% (maksymalnie 80 pkt).
  Sposób obliczania ilości punktów w kryterium cena:
  C = Cmin/CWykonawcy*80,
  gdzie „C” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium cenowym rozpatrywanej oferty, Cmin oznacza najniższą zaoferowaną w trakcie postępowania cenę brutto za całość zamówienia, C Wykonawcy oznacza zaoferowaną przez Wykonawcę rozpatrywanej oferty cenę brutto za całość zamówienia.
 5. Kryterium upust cenowy od ceny netto – waga 20%  (maksymalnie 20 pkt).
  Wykonawca określi upust od ceny netto (lub brutto – wartości matematycznie tożsame) obowiązującej przez okres trwania umowy poprzez podanie na formularzu oferty jego % wartości – jednej dla wszystkich rodzajów paliwa.
  Sposób obliczania ilości punktów w kryterium upust:
  U = UWykonawcy/ Umax*20,
  gdzie „U” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium upustu rozpatrywanej oferty, Umax oznacza maksymalny zaoferowany w trakcie postępowania upust, UWykonawcy oznacza zaoferowany przez Wykonawcę rozpatrywanej oferty upust. W przypadku gdy Umax=0 (tzn. każdy z Wykonawców zaoferował upust w wysokości 0 %) Zamawiający uzna, iż w powyższym kryterium każdy z Wykonawców otrzyma 0 (zero) punktów.

X. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
 2. Strony zawrą w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę, której załącznikami będzie Formularz oferty (zał. Z1) oraz niniejsze zapytanie ofertowe.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-11-17
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 29.11.2021 r. w przedmiotowym postępowaniu został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z informacją w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-11-17
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-11-29
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 17.11.2021 06:20
Data ostatniej aktualizacji informacji: 29.11.2021 12:57
Sprawdź historię zmian