Dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego dla WIORiN we Wrocławiu - II postępowanie

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.65.2020) – II postępowanie. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

1. Zamawiający:

      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50 – 044  Wrocław

      NIP: 897 – 16 – 70 – 405
      REGON: 932791158
      strona internetowa: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie
      e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
      telefon: 71 371 84 35 
      fax: 71 371 84 32
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego do wskazanej w zleceniach siedziby Zamawiającego  oraz spełniających warunki określone w pkt. 9.

Szczegółowe wymagania dotyczące asortymentu, jego cech oraz szacowanych ilości zostały zawarte w formularzu oferty i specyfikacji cenowej (Załącznik nr 1A
i 1B)

 

3. Termin składania ofert: do dnia  25.05.2020 r.  do godz. 1200.

 

4. Termin związania z ofertą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

5. Termin realizacji zamówienia: Dostawa zgodnie z umową – w terminie od

     30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel.

     71 371 84 35 wew. 39, kom. 604975668, Anna Maciołek tel. 71 371 84 35 wew. 31.

 

7. Wykaz dokumentów i oświadczeń:Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta

    formularz oferty (Załącznik nr 1A) wraz ze specyfikacją cenową (Załącznik 1B) należy przesłać

    w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email:
 2. faxem na nr 71 371 84 32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – parter, pok. nr 2)
   

8. Kryteria wyboru ofert:

Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

9. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29.12.2017 r.
  (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf)
 2. Oferent przystępujący do postępowania związany jest wszelkimi informacjami, wyjaśnieniami, wymaganiami, zamieszczonymi na stronie internetowej przedmiotowego postępowania.
 3. Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt Oferenta do siedziby: Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN we Wrocławiu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec lub WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław. Zamawiający przy każdym zamówieniu wskaże adres dostawy.
 4. Płatność zrealizowana będzie  przelewem, po wykonaniu  zlecenia, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego.
 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym
  w terminie trzech dni roboczych od otrzymania umowy (projekt umowy stanowi Załącznik nr 2).
 7. Wymagany  termin ważności odczynników chemicznych – minimum do dnia 30.06.2022 r.
 8. Odczynniki chemiczne muszą posiadać świadectwo jakości, a w przypadku
  substancji niebezpiecznych ,,Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych”.
 9. Ze względu na obowiązującą metodykę badań Zamawiający wskazuje niektórych pozycjach nazwę produktu. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane przez Wykonawcę produkty będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych.
  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany produkt zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
 10. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:

          - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

            i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;

          - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – p. Anna Maciołek,,

            tel. 71 371 84 35 wew. 31;

          - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania

            oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą

            w celu zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

          - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

            danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, jednostki nadzorujące

            i kontrolujące działalność WIORiN we Wrocławiu itp.);

          - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań

            wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku

            prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami

            (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);

          - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

            ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą

            wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy

            w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia

            publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

          - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

          - Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
            w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;

          - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie

            skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową

            zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-05-18
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2020-05-18
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-05-18
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-05-18
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 26.05.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan). Data:
opublikował:
2020-05-18
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-05-26
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 18.05.2020 14:15
Data ostatniej aktualizacji informacji: 26.05.2020 12:47
Sprawdź historię zmian