Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.12.2020). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 27.12.2017 r.

1. Zamawiający:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
    ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP 897-16-70-405

REGON 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 071/ 371-84-35                        

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do wskazanej
  w zamówieniach siedziby (WIORIN i/lub Delegatur) Zamawiającego materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące asortymentu, jego cech  oraz szacowanych ilości zostały zawarte w formularzu ofertowym i specyfikacji cenowej (załącznik nr 1A oraz 1B). Materiały, winny być tożsame (jakość, wydajność, producent)
  z opisem zawartym w ofercie.
 3. Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczenia próbek asortymentu, kart produktów określone są w załączniku 1C.

 

3. Termin składania ofert: 24.02.2020 r. do godz. 12:00
 

4. Termin realizacji zamówienia: na podstawie sukcesywnie składanych do 31.12.2020 r. roku zamówień z terminem realizacji w ciągu 7 dni

     kalendarzowych.

 

5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35, wew. 39; Ewa Rozbrojová Zaremba tel. 71/371-84-35,

    wew. 31.
 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:
     Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego
  (Zał. 1A) wraz ze specyfikacją cenową (Zał. nr 1B)
  w jednej
  z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres email ,
  2. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – wysoki parter, pok. nr 2).

      b. zestawu próbek i kart produktów oferowanego asortymentu (zgodnego ze specyfikacją cenową - Zał. nr 1B) do siedziby

          Zamawiającego (sekretariat – wysoki parter, pok. nr 2) przygotowanego wg opisu zawartego w Załączniku 1C.

 

7. Kryterium wyboru ofert oraz sposób oceniania:

 

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty ostateczne nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną wartość punktową P obliczaną wg wzoru: P= PC +PD.

PC- punkty  przyznane w kryterium cena. Waga 80 %. W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: PC = (minimalna cena brutto spośród złożonych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. x 0,80 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium 80 pkt.

PD- punkty przyznane w kryterium darmowej dostawy. Waga 20 %.
W kryterium „dostawa” zastosowany zostanie wzór: PD =

      - darmowe dostawy wyłącznie do jednej lokalizacji tj. WIORIN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław = 0 pkt;

      - darmowe dostawy do czterech lokalizacji tj. WIORIN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, Delegatura w Dzierżoniowie,

        ul. Słowiańska 34, 58-200 Dzierżoniów, Delegatura w Legnicy, ul. Skarbka 3, 59-220 Legnica, Delegatura w Lwówku Śląskim, ul. Zwycięzców

        24, 59-600 Lwówek Śląski = 20 pkt.

 

8. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 27.12.17r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf).
 2. Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczenia próbek asortymentu, kart produktów określone są w Załączniku 1C.
 3. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą której projekt określa Załącznik 2.

          Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów

          biurowych niż wymienione) w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile

          podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

      4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

          zwanego dalej RODO informujemy, iż:

          - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego

            15-17, 50-044 Wrocław;

          - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;

          - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty

            za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

          - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

            prawa;

          - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po

            zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami

            (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);

          - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa

            sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień

            umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników),

            usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

          - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

          - Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą

            przekazywane do państw trzecich;

          - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w

            przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-02-07
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2020-02-07
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-02-07
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-02-07
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-02-07
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 25.02.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2020-02-07
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2020-02-25
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 07.02.2020 14:02
Data ostatniej aktualizacji informacji: 25.02.2020 12:53
Sprawdź historię zmian