Dostawa jednego samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) jednego samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

I.Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
NIP :897-16-70-405, REGON 932791158
WWW:
telefon:(71) 371-84-35, fax: (71) 371-84-32

II.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru samochodu zarejestrowanego na Wykonawcę o przebiegu nie wyższym niż 30 km pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:  rok produkcji 2021, Wykonawca jest pierwszym właścicielem pojazdu.
 2. Samochód musi być wyprodukowany w 2021 roku, kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Oferowany samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) i wymogi normy EURO 6 w zakresie emisji spalin.
 5. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem.
  Odbiór samochodu przez Zamawiającego nastąpi na terenie miasta Wrocław w salonie Wykonawcy (lub innym salonie danej marki) na terenie miasta Wrocław lub w innej lokalizacji oddalonej od Wrocławia nie więcej niż 30 km.
  O terminie i miejscu odbioru samochodów Wykonawca powiadomi Zamawiającego pocztą elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym terminem odbioru.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III.Termin składania ofert:

8 października 2021 r. do godz. 12:00, termin związania ofertą 14 dni.

IV.Termin realizacji zamówienia :

Realizacja dostawy do 20 grudnia 2021 r. (włącznie).

V.Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:

Mieczysław Dynaka (tel. 604 975 668, 71 3718435 wew. 39)

VI.Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:

 1. Kompletna oferta musi zawierać :
 1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę formularz oferty (załącznik nr 2),
 2. katalog techniczny (lub inny dokument) zawierający dane dotyczące zaoferowanego typu modelu i wersji samochodu umożliwiający potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zakresie wymiarowania oraz parametrów technicznych silnika,
 3. kopię: świadectwa homologacji, albo wyciągu ze świadectwa homologacji, albo świadectwa zgodności WE, albo innego dokumentu zawierającego wykaz danych i informacji odpowiadających świadectwu zgodności WE, oferowanego typu modelu i wersji samochodu umożliwiające potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dotyczącymi emisji spalin, emisji CO2 oraz zużycia paliwa.

 

      2. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email:
 2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym ( podpis wymagany dla formularza ofertowego) oraz wysłanej na adres e-mail .
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter, pok.nr 2).

VII.Kryterium wyboru ofert: (cena – 90%, rodzaj nadwozia 10%)

 1. W kryterium „Cena” zostaną przyznane punkty PC (maksymalnie 90 pkt) obliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:
  PC = (Cmin : C ) x 90 [pkt]
  gdzie: Cmin – najniższa cena brutto oferowana w ocenianych ofertach; C – cena brutto ocenianej oferty.
 2. W kryterium „Rodzaj nadwozia” zostaną przyznane punkty PN (maksymalnie 10 pkt): nadwozie typu sedan – 0 pkt, pozostałe rodzaje nadwozia – 10 pkt.
 3. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów P obliczoną według wzoru:
  P=PC + PN
 4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi: 100.

VIII.Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (Pobierz regulamin w formacie PDF).
 2. Strony deklarują zawarcie umowy w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę według projektu stanowiącego załącznik nr 3. Integralnymi elementami umowy będą załączniki w postaci kopii: szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz formularza oferty Wykonawcy.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel.
  71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-09-29
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 1 października 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie postępowania na dostawę (zakupu) jednego samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.222.2021): Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód o długości 3 999 mm? Jest to odstępstwo o 1 mm od wymagań Zamawiającego?” Odpowiedź: TAK. Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód o pojemności bagażnika 300 l ?” Odpowiedź: NIE. Zamawiający informuje, że samochód będzie przeznaczony do transportu prób materiału roślinnego i podana w specyfikacji minimalna wielkość bagażnika jest niezbędna. Data:
opublikował:
2021-09-29
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-10-04
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, iż informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu podano błędną punktację dla ofert nr 2, 3 i 4 (numeracja wg daty wpływu). Pomyłka ta nie miała wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert z poprawną punktacją. WIORiN we Wrocławiu informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 08.10.2021 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: WROBUD Sp. z o.o., ul. Szczecińska 7, 54-517 Wrocław, za cenę 55800 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych zero groszy). Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-10-04
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-10-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-10-13
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 29.09.2021 13:22
Data ostatniej aktualizacji informacji: 13.10.2021 13:57
Sprawdź historię zmian