Dostawa energii elektrycznej dla komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r

1. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405

REGON: 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 071/ 371-84-35

fax:071/ 371-84-32

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu. Wykaz jednostek ( punktów poboru) oraz istotne warunki zamówienia zostały zamieszczone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zużycie energii dla obiektów podanych w w/w załączniku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosło  56 160 kWh łącznie.

Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 

       Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09310000-5 Elektryczność

 

3. Termin składania ofert: 18.02.2016 r. do godz. 12:00
 

4. Termin realizacji zamówienia: dostawy energii przez okres 24 miesięcy od 01.04.2016r.

 

5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mariusz Łuczyk tel. 506 399 639, Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668
 

6. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Oferenci:
 

1) Ofertę może złożyć wyłącznie Oferent posiadający:

a) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie    działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną oraz

b) Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) zawartą z operatorem systemu dystrybucyjnego dla       punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 

2) Kompletna Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

b) kopia aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną,

c) umocowanie prawne osoby podpisującej ofertę ( pełnomocnictwo, KRS),

d) własny wzór umowy Oferenta na świadczenie dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z ew. regulaminami własnymi Oferenta, o ile się do nich umowa odwołuje.

 

3) Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

a) zeskanowanej na adres email .

b) faxem na nr 071/ 371-84-32

c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat: pok. nr 2, I p.)

 

Zamawiający żąda by najpóźniej z dniem podpisania umowy o sprzedaż energii wybrany Wykonawca dostarczył Zamawiającemu numery GUD obowiązujących na obszarach w skład, których wchodzą punkty poboru energii Zamawiającego.

 

7. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena (uwzględniająca wszystkie koszty sprzedaży energii) – minimalizacja
 

8. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014 r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf

 

b) Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę z Wykonawcą (Oferentem, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą i jej wartość nie będzie przekraczać środków przeznaczonych na realizację powyższego zamówienia) oraz dokona wypowiedzenia umowy dotychczasowemu sprzedawcy energii.

c)Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru.

d) Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

e) Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2016-02-09
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2016-02-09
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2016-02-09
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu wyjaśnienia na złożone drogą telefoniczną oraz drogą mailową zapytania Data:
opublikował:
2016-02-09
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2016-02-11
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-02-18
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2016-02-19
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.02.2016 11:10
Data ostatniej aktualizacji informacji: 19.02.2016 10:52
Sprawdź historię zmian