Dostawa dysków twardych do macierzy NAS

Zapytanie ofertowe na dostawę dysków twardych do macierzy NAS (WAD.2601.335.2023). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  NIP      :897-16-70-405, REGON 932791158
  WWW:
  telefon:(71) 371-84-35, fax: (71) 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych  4 szt.  dysków SATA do macierzy dyskowych SYNOLOGY. Minimalne wymagania techniczne określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 3. Termin składania ofert: 11.12.2023 r. do godz. 10:00, termin związania ofertą 7 dni.
 4. Termin realizacji zamówienia : dostawa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
 5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639,71/371-84-35, wew. 38.
 6. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:
  Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (załącznik nr 2) w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej oraz wysłanej na adres e-mail wi-wroclaw@piorin.gov.pl lub adres skrytki ePUAP Zamawiającego tj. /43a10stlv2/SkrytkaESP
  2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym (lub profilem zaufanym) oraz wysłanej na adres e-mail wi-wroclaw@piorin.gov.pl lub adres skrytki ePUAP Zamawiającego tj. /43a10stlv2/SkrytkaESP
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, p. nr 2)
 7. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena brutto - minimalizacja
 8. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
  2. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą, której projekt określa załącznik nr 3.
  3. Na podstawie
 • art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą sankcyjną” oraz
 • rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” oraz
 • rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w spra-wie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2023-12-04
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dysków twardych do macierzy NAS (WAD.2601.335.2023) w dniu 12.12.2023 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Storage IT sp. z .o.o.ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin z ceną brutto 5904,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote). Więcej informacji w załączniku. Data:
opublikował:
2023-12-04
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2023-12-12
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 04.12.2023 12:10
Data ostatniej aktualizacji informacji: 12.12.2023 11:00
Sprawdź historię zmian