Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu przyjmuje i rejestruje sekretariat (oraz oraz Oddziały i Delegatury) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w godzinach pracy urzędu. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie reguluje Zarządzenie nr 11/2005 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem:

  • elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP ( www.epuap.gov.pl )
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. urzędowe poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych  podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651), lub
  • lub na adres e-mail: (w przypadku przesyłania korespondencji bezpośrednio na adres e-mail, nie ma możliwości otrzymania urzędowego poświadczenia obioru).
    Prosimy o nie przysyłanie żadnych pism na imienne/działowe adresy email pracowników urzędu.

Zgodnie z § 8. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 15:00 do 16:00.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 30.08.2014 19:20
Data aktualizacji informacji: 01.09.2014 14:32
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd