Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin wrocław

e-mail :
fax: 71 371-84-32

 

Agnieszka Fiołka
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów

tel. 71 371-84-34
tel. 506-399-468

Rafał Lipman
Główny specjalista

tel. 71 371-84-34

Beata Nużka
Główny specjalista

tel. 71 371-84-34

Joanna Smoter
St. inspektor

tel. 71 371-84-34

Gabriela Hyla

Inspektor

tel. 71 371-84-34

Zadania realizowane przez dział:

 1. Nadzór nad importem, wprowadzaniem do obrotu, przemieszczaniem i składowaniem środków ochrony roślin;
 2. Nadzór nad produkcją środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG;
 3. Kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009;
 4. Koordynowanie i nadzór nad kontrolą składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu;
 5. Dokonywanie wpisów, prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców wykonującymi działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;
 6. Nadzór nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin;
 7. Koordynowanie i nadzór nad pobieraniem próbek płodów rolnych w ramach urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin;
 8. Koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF);
 9. Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin;
 10. Upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin i kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin;
 11. Dokonywanie wpisów, prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 12. Nadzór nad przedsiębiorcami i podmiotami niebędącymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 13. Dokonywanie wpisów, prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 14. Nadzór nad przedsiębiorcami i podmiotami niebędącymi przedsiębiorcami prowadzącymi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
 15. Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin;
 16. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, środków wspomagających uprawę roślin i produktów pofermentacyjnych oraz wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku produktów nawozowych UE;
 17. Koordynowanie i nadzór nad pobieraniem próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, środków wspomagających uprawę roślin i produktów pofermentacyjnych oraz wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku produktów nawozowych UE.
Zgłoś błąd