Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów prawnych

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje zarządzenia oraz decyzje administracyjne.
W formie zarządzenia Wojewódzki Inspektor reguluje sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Inspektoratu oraz jego komórek organizacyjnych, zgodnie z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu.
Zarządzenie Wojewódzkiego Inspektora może także zawierać jednostkowe rozstrzygniecie gospodarcze, organizacyjne lub określać stanowisko w konkretnej sprawie.
W formie decyzji administracyjnej Wojewódzki Inspektor załatwia sprawy należące do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji. Decyzje administracyjne wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Formę pisma okólnego stosuje się w przypadku : celowości przekazania informacji wszystkim lub większości komórek organizacyjnych, konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działalności komórek organizacyjnych i wydawania poleceń w celu ich likwidacji, konieczności ustalenia jednolitej wykładni obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania komórek organizacyjnych w określonych sprawach.

Wybrane akty

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys euro ( załącznik do Zarządzenia nr 15/2017 z 29.12.2017 r.)

Klauzula informacyjna RODO w WIORiN we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) we Wrocławiu (50-044), z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15-17, reprezentowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych), z którym można skontaktować się za pomocą nw. danych kontaktowych: Anna Maciołek, abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel. 71 371 84 35 wew. 31.
 3. Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu obowiązków prawnych wynikających z przepisów:
 • Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 21 listopada 2017 r. poz. 2138);
 • Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 50 ze zm.);
 • Ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (t. j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 633);
 • Art. 12 ust 3 i 4 Ustawy o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 20019 r. (t. j. Dz. U. z  2015 r. poz. 497);
 • Art. 27 ust 1 i Art. 44 ust. 2 Ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z dnia 12 maja 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 859 ze zm.);
 • Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);
 • Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu oraz podmioty uprawnione przez przepisy prawa (policja, prokuratura, organy celne, organy nadzorujące i kontrolujące pracę naszej inspekcji).
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane w naszych rejestrach przez okres i na zasadach zgodnych z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 z 2011 r. poz. 67) w jednostkach organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu, Archiwum Zakładowym WIORiN we Wrocławiu lub w Archiwum Państwowym.
 3. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia/realizacji umowy cywilno-prawnej lub realizacji ciążącego na WIORIN we Wrocławiu obowiązku ustawowego.

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna WIORiN we Wrocławiu
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 01.09.2014 13:32
Data aktualizacji informacji: 01.09.2014 14:02
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd