13 Lipca 2023

Zalety prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin Drukuj

Przykładowy wzór do prowadzenia dokumentacji zabiegów środkami ochrony roślin
Przykładowy wzór do...

Co zawiera dokumentacja

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin powinni prowadzić i przechowywać przez co najmniej 3 lata dokumentację dotyczącą stosowanych przez nich środków ochrony roślin. Dokumentacja ta może być prowadzona w wersji papierowej lub elektronicznej i powinna zawierać:

 • nazwę środka ochrony roślin,
 • czas zastosowania,
 • zastosowaną dawkę,
 • obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin,
 • wskazanie sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie, co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin

Użytkownik profesjonalny to osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie;

Przepisy prawa

Przepisy dotyczące dokumentacji stosowanych środków ochrony roślin reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 340 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 309, str. 1 z późn. zm.).

Korzyści z prowadzenia dokumentacji

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin pozwala użytkownikowi profesjonalnemu na:

 1. precyzyjne oszacowanie zużycia środków ochrony roślin i uniknięcie niepotrzebnych wydatków,
 2. monitorowanie rodzajów użytych środków ochrony roślin oraz ich dawek, co ułatwi przestrzeganie zapisów zawartych w etykiecie,
 3. zaplanowanie zabiegów w taki sposób, by wykluczyć zjawisko związane z uodpornianiem się chorób i szkodników względem substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin, co może doprowadzić do nieefektywności stosowanych środków ochrony roślin oraz pogarszania stanu zdrowotnego roślin,
 4. ulepszanie produkcji poprzez opracowanie strategii produkcji bardziej skutecznej w zabezpieczeniu upraw przed szkodnikami i chorobami,
 5. uniknięcie zanieczyszczenia gleby, wody oraz innych elementów środowiska naturalnego,
 6. monitorowanie terminów stosowania środków ochrony roślin, co umożliwia określenie terminu zbioru płodów rolnych po okresie karencji, a to w następstwie przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa żywności.

Rzetelnie prowadzona dokumentacja dotycząca stosowanych środków ochrony roślin ma duże znaczenie w kwestiach spornych dotyczących np. uszkodzenia sąsiednich plantacji na skutek zniesienia cieczy roboczej na obszar niebędący celem zabiegu lub w przypadku podejrzenia zatrucia pszczół spowodowanego zastosowaniem środków ochrony roślin.

W przypadku, gdy są wymagane badania w zakresie pozostałości środka ochrony roślin w produkcie rolnym, dokumentacja ta jest jednym z najważniejszych dokumentów wskazujących na rodzaj stosowanych środków ochrony roślin.

Prowadzenie dokumentacji w zakresie stosowania środków ochrony roślin jest ważne nie tylko z punktu widzenia przepisów prawa, ale również z perspektywy właściwego zarządzania środkami ochrony roślin i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz środowiska naturalnego.

Nieprowadzenie dokumentacji przez użytkowania profesjonalnego może skutkować nałożeniem kar finansowych przez organy kontrolne, w tym utratę dopłat unijnych. Jednakże prowadzenia dokumentacji zabiegów nie należy traktować jedynie jako kolejny obowiązek, ale jako przyszłe źródło przydatnej informacji pozwalające m.in. na ocenę skuteczności działania środków ochrony roślin zastosowanych w uprawach w ubiegłych latach.