21 Września 2023

Nowe warunki wprowadzania produktów pofermentacyjnych do obrotu Drukuj

Dnia 11 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 13.07.2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597).

Dotychczasowe rozwiązania, polegające na uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu wskazanego produktu pofermentacyjnego jako nawozu organicznego lub organicznego środka poprawiającego właściwości gleby, stały się dla krajowych producentów rozwiązaniem bardzo czasochłonnym oraz obarczonym zbyt wysokimi kosztami.
W konsekwencji miało to wpływ na ograniczenie produkcji i obrót tym nawozem. Zaproponowana zmiana ma na celu ułatwienie wprowadzania do obrotu produktów pofermentacyjnych i ich stosowania.

Proponowane w ustawie rozwiązania dla pofermentu są konsekwencją rozwoju biogazowni rolniczych oraz odpowiadają na potrzeby wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości z produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno–spożywczego.

Ustawa przyznaje Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa kompetencje w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu produktów pofermentacyjnych.

Zgodnie z ww. ustawą podmiot uprawniony do wykonywania działalności w biogazowniach rolniczych, który po raz pierwszy przeznacza na potrzeby własne lub wprowadza do obrotu produkt pofermentacyjny, informuje na piśmie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu, o zamiarze przeznaczenia na potrzeby własne lub wprowadzania do obrotu tego produktu wraz z podaniem danych wskazanych w art. 3 ust. 4a-4c ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 569 z późn. zm.).

Kto wprowadzając do obrotu produkty pofermentacyjne nie dopełnia obowiązków określonych w art. 3 ust. 4a-4c podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 100 000 zł.

 


lista aktualności