Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok

Plan kontroli wewnętrznych na 2024 r.

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2023

Pliki do pobrania

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2022

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2021

Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2020

Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2019

Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictw w Koszalinie

Kontrole

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

 

 Lp. 

Data kontroli

 

Nazwa instytucji kontrolującej

 

Zakres kontroli Protokół kontroli
1.   22.12.2014  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

 

1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej Inspektoratu;

2) realizacja planowania obronnego, w tym opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych;

3) przygotowanie Inspektoratu do kierowania realizacją ustawowych zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa (stanowisko kierowania, zapasowe miejsce pracy, organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru);

4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

 

Pobierz
2. 18.02.2015 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Koszalinie

 

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny stanowiska pracy przy stosowaniu substancji i mieszanin niebezpiecznych.

 

Pobierz
3. 10.2015 Wojewoda Zachodniopomorski 1) Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków;
2) Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej;
3) Terminowość załatwiania spraw;
4) Prowadzenie działalności kontrolnej;
5) Nawiązywanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, w tym realizacja uprawnień pracowniczych;
6) Przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych;
7) Skuteczność i sprawność podejmowanych działań na rzecz informatyzacji administracji publicznej.
Pobierz
4. 04.11.2015 Archiwum Państwowe w Koszalinie Kontrola archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Pobierz
5. 01.09.2015 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Prawidłowość prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie nadzoru nad obrotem środkami ochrony roślin (lata 2013-2015) oraz w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych (lata 2014-2015).  Pobierz

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 29.08.2014 08:14
Data aktualizacji informacji: 13.04.2016 11:25
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd