Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora, który wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje określone w odpowiednich ustawach i przepisach prawa.
Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań ustawowych, kierunków działania Inspekcji, zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora i poleceniami Wojewody.
Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową i dysponentem III stopnia środków budżetowych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie działa na podstawie:

1) ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 425);

2) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r. poz. 424);
3) ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 568);
4) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1900);
5) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1464);
6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1510 ze zm.);
6) statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 327/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.06.2013 r.;
7) statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
8) regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 28.08.2014 09:33
Data aktualizacji informacji: 12.10.2020 09:20
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd