Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PETYCJE

     Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Od 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).

 

     Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

     Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  • wskazanie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji,
  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.    

 

     Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

 

     Petycje można składać:

  • listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin
  • doręczyć osobiście – w siedzibie WIORiN na ul. Partyzantów 7-9 w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
  • faksem – na numer: +48 94 34 15 582
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: wi-koszalin@piorin.gov.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP

    Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Joanna Nalazek
Data publikacji informacji: 22.03.2017 14:27
Data aktualizacji informacji: 29.06.2017 08:12
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd