02 Lutego 2024

Starszy inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Głubczyce nr 133228 z 02.02.2024

nr 133228 z 02-02-2024

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Głubczyce

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział Głubczyce, ul. Chrobrego 5a, 45-100 Głubczyce,  rejon działania to teren województwa opolskiego, w szczególności gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie, materiałem szkółkarskim, w tym CAC, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.
 2. Przyjmowanie wniosków oraz dokonywanie oceny polowej plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka.
 3. Pobieranie prób do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego w obrocie.
 4. Pobieranie prób do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.
 5. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych.
 6. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie składanych informacji o obrocie materiałem siewnym.
 7. Przeprowadzanie kontroli upraw na obecność GMO.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędne

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa, GMO,
 • znajomość zagadnień z zakresu obrotem materiałem siewnym,
 • znajomość KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później; osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane o profilu rolniczym, ogrodniczym lub pokrewnym,
 • samodzielność,
 • terminowość,
 • rzetelność.

co oferujemy:

 • Indywidualny rozkład czasu pracy - możliwość rozpoczynania pracy w innych – stałych – godzinach niż standardowy czas pracy,
 • możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z przełożonym (bez stałego, ciągłego charakteru),
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy, po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii, przerw świątecznych,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych do pracy przy komputerze,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • biuro umiejscowione w centrum miasta, z dogodnym dojazdem komunikacją publiczną,
 • stabilne zatrudnienie  w jednostce administracji państwowej z wieloletnia tradycją,
 • zatrudnienie w korpusie służby cywilnej na podstawie umowy o pracę bez okresu próbnego), pierwsza umowa – zawarta na okres 12 miesięcy,
 • szkolenia i rozwój osobisty, możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach i zespołach.

dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami może Pani/Pan je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością może Pani/Pan skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu – należy złożyć wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

warunki pracy:warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie WIORiN Opole Oddział Głubczyce, a rejon działania to teren województwa opolskiego, w szczególności gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew
 • wyjazdy na czynności kontrolne, niekorzystne warunki atmosferyczne, kontakt ze środkami ochrony roślin, nawozami, środkami wspomagającymi uprawę roślin, produktami pofermentacyjnymi i produktami nawozowymi,
 • występuje wysiłek fizyczny, w tym dźwiganie (przemieszczanie ciężarów zgodnie z normą - pobieranie, przenoszenie prób, przemieszczenie się po polach uprawnych),
 • stres związany z obsługą klienta zewnętrznego,
 • zagrożenie korupcją,
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,
 • praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów szkoleniowych,
 • praca na wysokości do 3 metrów,
 • prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Biuro znajduje się w centrum miasta, z dogodnym dojazdem komunikacją publiczną. Budynek Inspektoratu Oddział Głubczyce obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane jest na pierwszym piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Przemieszczanie się w terenie osobowym samochodem służbowym.  

dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostanie Pani/Pan zakwalifikowana/y do kolejnego etapu, powiadomimy Panią/Pana o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podała Pani/Pan adresu
  e-mail).
 • Oświadczenia prosimy podpisać odręcznie i wstawić datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadała Pani/Pan po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Prosimy nie przesyłać wszystkich dokumentów, które Pani/Pan uzna, że mogą pomóc w naborze. Prosimy o przesłanie tylko tych, których wymagamy lub zalecamy.
 • Prosimy zwrócić uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – o rzetelną ocenę, czy odpowiada Pani/Panu taka praca.
 • Złożone przez Panią/Pana dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub nr telefonu.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań niezbędnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

termin składania dokumentów:

do 12 lutego 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

ul. Wrocławska 172

45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 133228.”.

przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172, 45-835 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrona Danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.


powrót