Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

 

Petycje można składać:

 • listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, ul. Wrocławska  172, 45-835 Opole
 • doręczyć osobiście – w siedzibie WIORiN przy ul. Wrocławskiej 172, 45-835 Opole
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 • faksem – na numer: +48 77 474 46 10
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Pliki do pobrania

Wzór formularza
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Paweł Nowak
Data publikacji informacji: 09.11.2015 13:11
Data aktualizacji informacji: 09.11.2015 13:35
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd