Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pobierz

   

Karta zgłoszenia na egzamin, z klauzulą RODO

Pobierz   

  

Wniosek o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków,

którą mógłby uzyskać z ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych

bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny

  Pobierz - Część   główna

           

Pobierz - Część   główna PDF

Pobierz - Część A

Pobierz - Część B

Pobierz - Załącznik dodatkowy

Pobierz - Klauzula informacyjna

Wniosek o wpis lub aktualizację do rejestru podmiotów profesjonalnych - Część główna

Z załącznikami:

 

Część A

 

Część B

 

Załącznik Dodatkowy: Typ towaru i/lub nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin, rodzajów lub gatunków roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wpisu/zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności/aktualizacji danych w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników, ewidencji dostawców.

 

Pobierz

  

Pobierz

Wniosek o wydanie paszportu roślin

 

Pobierz

Pobierz

Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego

Pobierz   

  

Pobierz

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego (Wniosek o wydanie świadectwa eksportowego)

Pobierz   

  

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że ziemniaki są wolne od Clavibacter  sepedonicus

Pobierz   

  

Wyciąg z ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin przy wytwarzaniu i przechowywaniu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Pobierz   

  

Zlecenie na wykonanie kontroli fitosanitarnej

Dział Nadzoru Nasiennego

Pobierz   

  

Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym

Pobierz

  

Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich

Pobierz

  

Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego

Pobierz

  

Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej 

Pobierz

  

Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej

Pobierz   

  

Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek

Pobierz - Część   główna

                 

Pobierz - Część główna PDF

  

Pobierz - Część A

Pobierz - Część B

Pobierz - Załącznik dodatkowy

Pobierz - Klauzula informacyjna

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli lub aktualizacji w zakresie wymienionych działalności

Z załącznikami:

 

Część A

 

Część B

 

Załącznik Dodatkowy: Typ towaru i/lub nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin, rodzajów lub gatunków roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wpisu/zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności/aktualizacji danych w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników, ewidencji dostawców.

 

Pobierz   

  

Zgłoszenie produkcji materiału szkółkarskiego CAC

Pobierz   

  

Zawiadomienie o wysłanych próbach do oceny tożsamosci

Pobierz   

  

Wniosek o wydanie zezwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu

Pobierz   

  

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz

  

Oświadczenie – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz

  

Zgłoszenie dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz

  

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz   

  

Dokumentacja dotycząca stosowanych przez użytkowników profesjonalnych środków ochrony roślin
Stacje kontroli opryskiwaczy

Pobierz   

  

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Oświadczenie – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz   

    

Zgłoszenie dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Rejestr sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Pobierz   

  

Ewidencja znaków kontrolnych potwierdzających sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz

Protokół badania technicznego
Szkolenia

Pobierz   

  

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Oświadczenie – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Zgłoszenie dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej
Integrowana produkcja

Pobierz   

 

Ewidencja zgłoszeń i wydanych certyfikatów IP w 2014 roku

Pobierz   

  

Ewidencja zgłoszeń i wydanych certyfikatów IP w 2013 roku

Pobierz   

  

Ewidencja zgłoszeń i wydanych certyfikatów IP w 2012 roku

Labolatorium Fitosanitarne

Pobierz   

  

Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych

Pracownia Oceny Nasion

Pobierz   

  

Wniosek o pobranie prób z materiału siewnego

Pobierz

  

Wniosek o udzielenie akredytacji próbobiorcy

Pobierz

  

Zlecenie na wykonanie badania

Pobierz

  

Wniosek o zamówienie urzędowych etykiet

Zgłoś błąd