Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Dział Nadzoru Fitosanitarnego – Rejestracja podmiotów profesjonalnych

          Wniosek o wpis do URPP – cz. główna

          Wniosek o wpis do URPP – cz. A

          Wniosek o wpis do URPP – cz. B

          Wniosek o wpis do URPP – załącznik „Typ towaru (...)”

          Wniosek o wpis do URPP – załącznik „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów”

              Informacja dla podmiotów wykreślających się z Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych (URPP):

          Klauzula RODO

 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego – Egzamin dla podmiotów

          Karta zgłoszenia na egzamin

              Oświadczenie o akceptacji faktur drogą elektroniczną

 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego – Zdrowie roślin

          Wniosek o wydanie paszportu roślin

          Wniosek o wydanie świadectwa eksportowego/reeksportowego

          Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego

          Wniosek o uznanie miejsca wolnym od określonego agrofaga

          Wniosek o upoważnienie do stosowania oznaczeń na DMO

          Zlecenie do przeprowadzenia kontroli/oceny fitosanitarnej

              Zapotrzebowanie na wykonanie badania

              Zlecenie na wykonanie badania  w Centralnym Laboratorium

 

 


 

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

 

Dział Ochrony Roślin i Nawozów - Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu

 

          Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania śor lub konfekcjonowania tych środków

          Oświadczenie - załącznik do wniosku o wpis do rejestru

          Wniosek o zmianę wpisu

          Wniosek o wykreślenie

          Dokumentacja dotycząca stosowanych przez użytkowników profesjonalnych śor

 

Dział Ochrony Roślin i Nawozów - Szkolenia

          Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie śor

          Oświadczenie - załącznik do wniosku o wpis do rejestru

          Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze

          Wniosek o wykreślenie z rejestru

          Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej

 

Dział Ochrony Roślin i Nawozów – Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu do stosowania ŚOR - SKO

          Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do śor

          Oświadczenie - załącznik do wniosku o wpis do rejestru

          Wniosek o Zmianę wpisu w rejestrze

          Wniosek o wykreślenie z rejestru

              Rejestr sprzętu do stosowania śor

              Ewidencja znaków kontrolnych

              Protokół badania technicznego opryskiwaczy polowych i sadowniczych

 


 

Dział Nadzoru Nasiennego

Dział Nadzoru Nasiennego – Drukowanie etykiet oraz paszportów

 

              Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

 

          Wniosek o wydruk etykiety i wydanie plomb urzędowych

          Wniosek o uzyskanie upoważnienia do wydawania etykiet urzędowych

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Ocena cech zewnętrznych ziemniaka

 

             Arkusz oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka

             Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

              Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Ocena polowa

             Arkusz oceny polowej dla plantacji nasiennej ziemniaka

              Arkusz oceny polowej metodą powierzchniową plantacji nasiennej odmian mieszańcowych

              Arkusz oceny polowej metodą procentową plantacji nasiennej odmian mieszańcowych

              Arkusz oceny polowej strona

              Arkusz oceny polowej wg norm powierzchni

              Arkusz oceny polowej wg norm powierzchni strona dodatkowa

              Arkusz oceny polowej wg norm procentowych

              Arkusz oceny polowej wg norm procentowych strona dodatkowa

              Klauzula informacyjna dot. oceny polowej plantacji nasiennej

              Świadectwo oceny polowej materiału siewnego

              Upoważnienie do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej

             Wniosek o ocenę polową 2023

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Ocena polowa materiału szkółkarskiego

              Dokument dostawcy

              Szkółkarski dokument dostawcy

              Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego

              Zgłoszenie produkcji materiału szkółkarskiego CAC

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Obrót materiałem siewnym (OMS)

            Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich

            Informacja o obrocie materiałem siewnym w okresie sprawozdawczym

            Informacja o ilości materiału siewnego kategorii standard, własnych odmian, wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Pobieranie prób

         Protokół pobraniu prób materiału siewnego

          Wniosek o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej

              Wniosek o udzielenie akredytacji próbobiorcy

              Zlecenie na wykonanie badania

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Rolnictwo ekologiczne

         Formularz wniosku o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału do reprodukcji roślin

              Klauzula Rodo

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Świadectwa ISTA

         Wniosek o zlecenie oceny laboratoryjnej ISTA

         Wniosek o zlecenie oceny laboratoryjnej ISTA 1

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Wpis do ewidencji URPP

         Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - cały wniosek

         Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - załącznik B

         Klauzula RODO

 

 

 

 

 

Zgłoś błąd