Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Procedury Działu Nadzoru Fitosanitarnego

 Pobierz   

  

Procedura upoważniania podmiotów do wydawania paszportów roślin

 Pobierz   

  

Procedura uzyskania zaświadczenia potwierdzającego, że w partii (-ach) bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter sepedonicus

Pobierz

  

Procedura wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

 Pobierz   

  

Procedura wydania paszportu roślin

 Pobierz 

  

Procedura wydania świadectwa fitosanitarnego eksportowego lub reeksportowego

 Pobierz 

  

Procedura dot. upoważnienia podmiotu do stosowania oznaczeń zgodnie ze standardem ISPM15

Procedury Działu Nadzoru Nasiennego

Pobierz   

  

Procedura wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym  

Pobierz   

  

Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Pobierz

  

Zgłoszenie materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych do oceny polowej

Pobierz   

  

Procedura w sprawie wydawania zezwoleń na zastosowanie materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Pobierz 

    

Procedura wpisu do ewidencji dostawców

Pobierz 

    

Procedura wpisu do ewidencji rolników

Procedury Działu Ochrony Roślin i Techniki

Pobierz   

  

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu  lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz   

  

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz   

  

Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Procedury Labolatorium Fitosanitarnego

Pobierz   

  

Lista procedur badawczych

Procedury Pracowni Oceny Nasion

Pobierz   

  

Procedury obowiązujące
  •  

Zgłoś błąd