Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Numer konta do opłaty skarbowej


ul. Władysława Raczkiewicza 33
05-075 Warszawa – Wesoła
Bank Handlowy w Warszawie SA
08 1030 1508 0000 0005 5001 5145

 

UWAGA!

Z dniem 31 grudnia 2019 roku zamknięty zostanie dotychczasowy (podany wyżej) rachunek bankowy dla opłaty skarbowej funkcjonujący w Dzielnicy Wesoła. Wpłata dokonana po dniu 31 grudnia na stary numer konta do opłaty skarbowej zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wydruk potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej na zamknięty rachunek bankowy nie będzie mógł być uznany za dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Od 1 stycznia 2020 roku w Warszawie będzie funkcjonował jeden (podany niżej) rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji


 

dział ochrony roślin i techniki

Obrót środkami ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
 
Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o powołania komisji egzaminacyjnej
Protokół z egzaminu kończącego szkolenie
 
Integrowana Produkcja
Wniosek o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Oświadczenie do wniosku o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Cofnięcie upoważnienia do prowadzenia działalności na wniosek strony w zakresie certyfikacji w Integrowanej Produkcji

dział nadzoru nasiennego

Klauzula RODO do wniosków roślin rolniczych i mat. szkółkarskiego
Klauzula RODO do wniosków nasiennych
 
Ocena polowa plantacji nasiennych
Wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego
Upoważnienie do oceny polowej odmiany chronionej
 
Ocena polowa, zgłoszenie (CAC) i obrót materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Arkusz oceny polowej plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek
Zgłoszenie produkcji materiału szkółkarskiego CAC
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego
 
Obrót materiałem siewnym
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - całość
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - część główna
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - część A
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - część B
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców - załącznik 3
Oświadczenie dla dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym
Informacja o materiale siewnym przywiezionym z krajów trzecich
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym kategorii Standard własnych odmian
Wniosek o wykonanie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportów roślin - etykiet urzędowych, plomb dla sadzeniaków ziemniaka
 
Rolnictwo ekologiczne
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego , nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym

laboratorium oceny nasion

Etykiety
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet dla materiału siewnego
Wniosek o wydanie etykiet eksportowych
 
Pobieranie prób i ocena laboratoryjna materiału siewnego
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego
Zlecenie badań
Wniosek o wystawienie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego
 
Badanie opinii klienta
Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta
 
Udzielanie akredytacji
Wniosek o udzielenie akredytacji dla próbobiorcy

laboratorium wojewódzkie

Badania laboratoryjne
Lista metod badań Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Warszawie
Zlecenie na wykonanie badania nr … (dla klienta zewnętrznego)
 
Cennik badań
  Cennik opłat za usługi
 
Badanie opinii klienta
Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta

dział nadzoru fitosanitarnego

Eksport
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
Zlecenie na kontrolę towaru przeznaczonego na eksport
 
Zdrowie roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - całość
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - część główna
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - część A
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - część B
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - załącznik 3
Zlecenie na przeprowadzenie kontroli zdrowotności pobrania próby przeprowadzenia badań laboratoryjnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym
Zlecenie do wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Zgłoś błąd