Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin lublin


Zbigniew Baran

Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

fel. 81 744-74-04 wew. 31

e-mail : dnn-lublin@piorin.gov.pl


Janusz Stasiak
Starszy specjalista

fel. 81 744-74-04 wew. 30

 


Anna Stasiak
Starszy specjalista

 

fel. 81 744-74-04 wew. 32


Paweł Jamiołkowski,

Starszy specjalista

tel. 81 744-03-26 wew. 32

 

Aneta Garwolińska,

Starszy specjalista

tel. 81 744-03-26 wew. 30


Zadania realizowane przez dział:

Organizowanie i nadzorowanie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego

Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego

akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego

Nadzór i kontrola pracy upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego

Dokonywanie oceny materiału siewnego i pobieranie prób materiału siewnego do oceny

Nadzór i kontrola oceny cech zewnętrznych materiału siewnego

Dokonywanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym

Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie.

Nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa

Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości

Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego,

decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

zakazów wprowadzenia do obrotu i nakazów wyłączenia z obrotu materiału siewnego,

decyzji o opłacie sankcyjnej, wniosków o ukaranie. Kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich

Wydawanie decyzji w sprawie upoważnień do wypełniania etykiet urzędowych

Wydawanie decyzji zezwalających na pobieranie prób za pomocą próbobierza automatycznego

Dokonywanie obciążeń lub ich kontrola za ocenę polową plantacji nasiennych, materiału szkółkarskiego, ocenę cech zewnętrznych, pobieranie prób z materiału siewnego.

Sporządzanie informacji o obrocie materiału siewnego i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie. Kontrola wykorzystanych etykiet, paszportów i plomb do materiału siewnego i szkółkarskiego.

Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Współpraca z komórkami organizacyjnymi inspektoratu oraz nadzór nad delegaturami i oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora


 

Zgłoś błąd