Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497);
  3. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104);
  4. ustawy z dnia 9 listopada 2012  r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512);
  5. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547);
  6. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525);
  7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309/1 z dnia 24 listopada 2009 r.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1107/2009;
  8. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowej organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U. Nr 142, poz. 1510 z późn. zm.);
  9. statutu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 4400), z późn. zm.;
  10. zarządzenia nr 147 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 09.10.2015 10:37
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd