Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dział Ochrony Roślin i Techniki


wiadczenie przedsiebiorcy badanie opryskiwaczy 


WPROWADZANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU:

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie przedsiębiorcy (kliknij aby pobrać)

 


STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Dokumentacja dotycząca stosowania środków ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


Metodyki integrowanej ochrony roślin (kliknij aby przejść)


NDP - aktualnie obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów na obszarze Wspólnoty Europejskiej (kliknij aby przejść)


Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kliknij aby przejść)


Wyszukiwarka środków ochrony roślin (kliknij aby otworzyć)


Oświadczenie o sprzedaży lub złomowaniu opryskiwacza (kliknij aby otworzyć)


POTWIERDZANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie przedsiębiorcy (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie podmiotu(kliknij aby pobrać)

 


PROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie przedsiębiorcy (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie podmiotu (kliknij aby pobrać)


Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej - szkolenie z zakresu ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

 


Pełnomocnictwo do reprezentowania posiadacza / firmy przed Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie załatwiania spraw związanych z fitosanitarną obsługą eksport / reeksportu (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie składane Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa potwierdzające otrzymanie informacji dotyczącej warunków eksportu do Federacji Rosyjskiej określonych w Memorandum z dnia 26 marca 2008 r. dotyczącym bezpieczeństwa produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów (kliknij aby pobrać)


ZLECENIA

 

Zlecenie - EKSPORT, REEKSPORT 


Zlecenie - KONTROLA FITOSANITARNA, POBIERANIE PRÓB GLEBY, PODŁOŻA 


WNIOSKI


Wniosek – wpis, aktualizacja do rejestru eksporterów do państw trzecich EKT


Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (kliknij aby pobrać)


 

Wniosek o paszporty roślin dla SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA (kliknij aby pobrać)


Wniosek o paszporty roślin dla MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO CAC, OZDOBNEGO, LEŚNEGO(kliknij aby pobrać)


Wniosek o paszporty roślin dla MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO KWALIFIKOWANEGO (kliknij aby pobrać)


Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu / reeksportu (kliknij aby pobrać)


Wniosek o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie kosztów odkażania powierzchni magazynowych, środków transportu, maszyn lub urządzeń w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum (kliknij aby pobrać)


Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie różnicy lub strat związanych z wykryciem organizmu kwarantannowego (kliknij aby pobrać)


Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc (kliknij aby pobrać)


Rozliczenie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc (kliknij aby pobrać)


Wniosek o wydanie zaświadczenia CMS (kliknij aby pobrać)


Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego(kliknij aby pobrać)


 

Zgłoś błąd