Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin lublin


 

 

Marek Wylaź
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 81-744-73-72  wew. 36

Beata Borzęcka
Starszy specjalista

tel. 81-744-73-72  wew. 36

Marek Engel
Starszy specjalista

tel. 81-744-73-72  wew. 39

Dominika Tchorek

Starszy specjalista

tel. 81-744-73-72  wew. 36
Jolanta Szałas
Ekspert ds. nad zdrowiem roślin
 

 

Do zakresu działania Działu Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zdrowia roślin należy w szczególności:

 1. kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu w miejscach wwozu z państw trzecich na obszar UE oraz będących w uprawie, obrocie, przechowywaniu na terytorium województwa lubelskiego,
 2. wydawanie świadectw fitosanitarnych do celów eksportu, reeksportu, świadectw przedeksportowych i zaświadczeń o stanie fitosanitarnym dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na wysyłkę do państw trzecich,
 3. ocena stanu zagrożenia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przez agrofagi kwarantannowe i inne agrofagi regulowanew tym do programów kontroli agrofagów finansowanych przez UEoraz prowadzenie ewidencji tych agrofagów
 4. nadzór nad prawidłowością pobierania prób roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do badań na obecność agrofagów kwarantannowych i innych agrofagów regulowanych,
 5. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu  się agrofagów kwarantannowych i innych agrofagów regulowanych,
 6. kontrole zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów porażonych przez agrofagi kwarantannowe i inne agrofagi regulowane,
 7. nadzór nad wprowadzaniem iprzemieszczaniemagrofagów kwarantannowych i innych agrofagów regulowanych oraz nad pracami naukowymi z wykorzystaniem tych agrofagów,
 8. nadzór nad roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami porażonymi przez agrofagi kwarantannowe lub inne agrofagi regulowane lub których wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium UE lub niespełniających wymagań specjalnych,
 9. prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych i rejestru eksporterów towarów roślinnych do państw trzecich,
 10. wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej,
 11. monitoringowe prowadzenie stanu zdrowotności towarów pochodzenia roślinnego wwożonych z państw trzecich nie podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej,
 12. monitorowanie ofert sprzedaży materiałów roślinnych wymagających zaopatrzenia w paszport roślin, poprzez umowy zawierane na odległość np. przez Internet,
 13. prowadzenie szkoleń i działalności informacyjnej dla podmiotów zewnętrznych oraz dla komórek organizacyjnych Inspektoratu w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin,
 14. przygotowywanie materiałów instruktażowych, opracowań merytorycznych dla podmiotów i komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 15. rozstrzyganie spraw i doradztwo merytoryczne dla komórek organizacyjnych Inspektoratu i podmiotów zewnętrznych w zakresie zdrowia roślin, eksportu i importu,
 16. rozpatrywanie wniosków o wydanie paszportów roślin i plomb urzędowych dla materiału siewnego oraz drukowanie i wydawanie paszportów roślini plomb urzędowych i pobieranie opłat za wydane paszporty roślin oraz plomby,
 17. prowadzenie egzaminów dla podmiotów z zakresu prowadzenia ocen zdrowotności do celów wydawania paszportów roślin,
 18. wydawanie upoważnień dla podmiotów w zakresie paszportowania materiału rozmnożeniowego oraz kontrola przestrzegania warunków upoważnienia,
 19. wydawanie decyzji dla podmiotów do znakowania i naprawiania drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) zgodnie z międzynarodowym standardem do spraw środków fitosanitarnych nr 15 (ISPM 15) oraz prowadzenie nadzoru nad tymi podmiotami,
 20. planowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne Inspektoratu,
 21. przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań oraz innych dokumentów w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin.
Zgłoś błąd