Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ogłoszenie nr 138222 / 28.05.2024 Inspektor w Oddziale w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie nr 138222 / 28.05.2024 Inspektor w Oddziale w Białej Podlaskiej 

Ogłoszenie nr 134631 / 05.03.2024 Inspektor w Oddziale w Kraśniku

Ogłoszenie nr 134631 / 05.03.2024 Inspektor w Oddziale w Kraśniku 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Administrator z dnia 29 września2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

ul. Diamentowa 6,  20-447 Lublin

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Administrator z dnia 29 września2023 r.

 

• Liczba stanowisk: 1

• Wymiar etatu: 1

• Miejsce pracy: Lublin

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

 • Działania na rzecz budowy marki PIORiN, w tym w szczególności:

• organizacja i udział w lokalnych przedsięwzięciach;

• współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi, cykliczne podejmowanie skoordynowanych działań promocyjnych i edukacyjnych z instytucjami publicznymi;

• działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć;

• działania związane ze zwiększaniem obecności w mediach;

• przygotowywanie sprawozdań oraz dokumentacji fotograficznej ze spotkań z udziałem Wojewódzkiego Inspektora, Zastępców Wojewódzkiego Inspektora oraz pracowników WIORiN;

• redagowanie posterów i referatów na konferencje i seminaria oraz zaproszeń i podziękowań;

• redagowanie strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu.

 • Działania związane z prowadzeniem rejestru spraw, decyzji i postanowień.
 • Organizacja i przygotowanie narad, szkoleń, spotkań oraz protokołowanie tych wydarzeń.
 • Działania związane z prowadzeniem systemu onbordingu nowych pracowników oraz systemu szkoleń.
 • Działania związane z prowadzeniem repozytorium danych.
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu,
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

KOGO POSZUKUJEMY

Potrzebne ci będą

 • Wykształcenie: wyższe
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

CO OFERUJEMY

 • Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilność zatrudnienia
 • Praca w systemie podstawowym ośmiogodzinnym
 • Stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

 

DODATKOWE  INFORMACJE:

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowiskoAdministratora”
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 • Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem

 

 

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ

Dokumenty niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

 

Aplikuj

w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"ogłoszenie na stanowisko Administratora"

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

 • Dokumenty należy złożyć do:10 października2023 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZEŃ

oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:

 

________________________, dnia ________________________ r.


Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:
•Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
•Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
•Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

•  Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

 


_________________________________________
/czytelny podpis/

Ogłoszenie nr 127278 / 19.09.2023 Inspektor w Oddziale w Lublinie

Ogłoszenie nr 127278 / 19.09.2023 Inspektor w Oddziale w Lublinie

Ogłoszenie nr 125499 / 11.08.2023 Inspektor w Oddziale w Parczewie

Ogłoszenie nr 125499 / 11.08.2023 Inspektor w Oddziale w Parczewie

Ogłoszenie nr 125510 / 11.08.2023 Inspektor w Oddziale w Zamościu

Ogłoszenie nr 125510 / 11.08.2023 Inspektor w Oddziale w Zamościu

Ogłoszenie nr 125495 / 11.08.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 125495 / 11.08.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 124352 / 21.07.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 124352 / 21.07.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Administrator Dział Administracyjny z dnia 19 czerwca 2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

ul. Diamentowa 6,  20-447 Lublin

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Administrator    

Dział Administracyjny

z dnia 19 czerwca 2023 r.

 

•  Liczba stanowisk: 1

•  Wymiar etatu: 1

•  Miejsce pracy: Lublin

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

 • Nadzorowanie terminów przeglądów technicznych i rejestracyjnych samochodów osobowych  użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie w Lublinie
 • Dokumentowanie wydarzeń z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu
 • Udział/pomoc w redagowaniu strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
 • Realizacja zaopatrzenia u dostawców
 • Wykonywanie prac konserwatorskich – usuwanie drobnych usterek
 • Dbanie o estetykę posesji WIORiN w Lublinie, w tym m.in. koszenie trawy, grabienie liści, przycinanie gałęzi, zamiatanie, odśnieżanie, itp.
 • Dbanie o czystość i estetykę pojazdów będących na stanie WIORiN w Lublinie
 • Prowadzenie samochodów osobowych użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie w Lublinie
 • Wykonywanie innych zadań związanych z potrzebami WIORiN na zlecenie Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierownika Działu Administracyjnego

 

 

KOGO POSZUKUJEMY

Potrzebne ci będą

 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Brak przeciwwskazań do pracy fizycznej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

CO OFERUJEMY

 • Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilność zatrudnienia
 • Praca w systemie podstawowym ośmiogodzinnym
 • Stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
 • Praca fizyczna wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych ogrzewanych i wentylowanych grawitacyjnie oraz praca na otwartej przestrzeni
 • Pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym
 • Obsługa narzędzi i urządzeń technicznych
 • Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

 

DODATKOWE  INFORMACJE:

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Administratora”
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 • Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem

 

 

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ

Dokumenty niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Aplikuj

w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"ogłoszenie na stanowisko Administratora"

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

 • Dokumenty należy złożyć do: 29 czerwca 2023 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

WZÓR OŚWIADCZEŃ

oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:

________________________, dnia ________________________ r.


Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:
•  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
•  Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
•  Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


_________________________________________
                              /czytelny podpis/

Ogłoszenie nr 120208 / 03.05.2023 Inspektor w Puławach

Ogłoszenie nr 120208 / 03.05.2023 Inspektor w Puławach

Ogłoszenie nr 120205 / 03.05.2023 Inspektor we Włodawie

Ogłoszenie nr 120205 / 03.05.2023 Inspektor we Włodawie

Ogłoszenie nr 120097 / 29.04.2023 Inspektor Do spraw: kadr Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 120097 / 29.04.2023 Inspektor Do spraw: kadr Dział Administracyjny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Administrator Dział Administracyjny z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

ul. Diamentowa 6,  20-447 Lublin

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Administrator    

Dział Administracyjny

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

•  Liczba stanowisk: 1

•  Wymiar etatu: 1

•  Miejsce pracy: Lublin

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

 • Nadzorowanie terminów przeglądów technicznych i rejestracyjnych samochodów osobowych  użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie w Lublinie
 • Dokumentowanie wydarzeń z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu
 • Udział/pomoc w redagowaniu strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
 • Realizacja zaopatrzenia u dostawców
 • Wykonywanie prac konserwatorskich – usuwanie drobnych usterek
 • Dbanie o estetykę posesji WIORiN w Lublinie, w tym m.in. koszenie trawy, grabienie liści, przycinanie gałęzi, zamiatanie, odśnieżanie, itp.
 • Dbanie o czystość estetykę pojazdów będących na stanie WIORiN w Lublinie
 • Prowadzenie samochodów osobowych użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie w Lublinie
 • Wykonywanie innych zadań związanych z potrzebami WIORiN na zlecenie Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierownika Działu Administracyjnego

 

 

KOGO POSZUKUJEMY

Potrzebne ci będą

 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Brak przeciwwskazań do pracy fizycznej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

CO OFERUJEMY

 • Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilność zatrudnienia
 • Praca w systemie podstawowym ośmiogodzinnym
 • Stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
 • Praca fizyczna wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych ogrzewanych i wentylowanych grawitacyjnie oraz praca na otwartej przestrzeni
 • Pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym
 • Obsługa narzędzi i urządzeń technicznych
 • Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

 

DODATKOWE  INFORMACJE:

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Administratora”
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 • Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem

 

 

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ

Dokumenty niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Aplikuj

w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"ogłoszenie na stanowisko Administratora"

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

 • Dokumenty należy złożyć do: 8 maja  2023 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

WZÓR OŚWIADCZEŃ

oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:

________________________, dnia ________________________ r.


Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:
•  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
•  Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
•  Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


_________________________________________
                              /czytelny podpis/

Ogłoszenie nr 117961 / 22.03.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 117961 / 22.03.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 117687 / 17.03.2023 Inspektor we Włodawie

Ogłoszenie nr 117687 / 17.03.2023 Inspektor we Włodawie

Ogłoszenie nr 116890 / 03.03.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 116890 / 03.03.2023  Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 116894 / 03.03.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 116894 / 03.03.2023  Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 115435 / 09.02.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hre

Ogłoszenie nr 115435 / 09.02.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hrebennem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Administrator z dnia 9lutego 2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

ul. Diamentowa 6,  20-447 Lublin

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Administrator z dnia 9lutego 2023 r.

 

• Liczba stanowisk: 1

• Wymiar etatu: 1

• Miejsce pracy: Lublin

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

 • Działania na rzecz budowy marki PIORiN, w tym w szczególności:

• organizacja i udział w lokalnych przedsięwzięciach;

• współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi, cykliczne podejmowanie skoordynowanych działań promocyjnych i edukacyjnych z instytucjami publicznymi;

• działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć;

• działania związane ze zwiększaniem obecności w mediach;

• przygotowywanie sprawozdań oraz dokumentacji fotograficznej ze spotkań z udziałem Wojewódzkiego Inspektora, Zastępców Wojewódzkiego Inspektora oraz pracowników WIORiN;

• redagowanie posterów i referatów na konferencje i seminaria oraz zaproszeń i podziękowań;

• redagowanie strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu.

 • Organizacja i przygotowanie narad, szkoleń, spotkań oraz protokołowanie tych wydarzeń.
 • Działania związane z prowadzeniem systemu onbordingu nowych pracowników oraz systemu szkoleń.
 • Działania związane z prowadzeniem repozytorium danych.
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

KOGO POSZUKUJEMY

Potrzebne ci będą

 • Wykształcenie: wyższe
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

CO OFERUJEMY

 • Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilność zatrudnienia
 • Praca w systemie podstawowym ośmiogodzinnym
 • Stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

 

DODATKOWE  INFORMACJE:

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowiskoAdministratora”
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 • Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem

 

 

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ

Dokumenty niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

 

Aplikuj

w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"ogłoszenie na stanowisko Administratora"

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

 • Dokumenty należy złożyć do: 20lutego 2023 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZEŃ

oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:

 

________________________, dnia ________________________ r.


Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko Administratora:
•Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
•Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
•Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


_________________________________________
/czytelny podpis/

Ogłoszenie nr 114903 / 01.02.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 114903 / 01.02.2023  Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 114939 / 01.02.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

 Ogłoszenie nr 114939 / 01.02.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 113560 / 10.01.2023 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hr

Ogłoszenie nr 113560 / 10.01.2023  Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hrebennem

Ogłoszenie nr 110781 / 19.11.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hre

Ogłoszenie nr 110781 / 19.11.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hrebennem

Ogłoszenie nr 110627 / 17.11.2022 Specjalista Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Ogłoszenie nr 110627 / 17.11.2022  Specjalista Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Wyniki naboru na inspektora w OG w Koroszczynie Ogłoszenie o naborze NR 38659 z dnia 28.11.2018 r.

Wyniki naboru na inspektora w OG w Koroszczynie
Ogłoszenie o naborze NR 38659 z dnia 28.11.2018 r. – Juchimiuk Klaudia, Dobryń Duży


 

Ogłoszenie nr 109349 / 28.10.2022 Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 109349 / 28.10.2022  Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 108865 / 21.10.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hre

Ogłoszenie nr 108865 / 21.10.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hre

Ogłoszenie nr 107292 / 30.09.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 107292 / 30.09.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 107300 / 30.09.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hr

Ogłoszenie nr 107300 / 30.09.2022  Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hr

Ogłoszenie nr 107306 / 30.09.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hre

Ogłoszenie nr 107306 / 30.09.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie, Punkt Granicznej Kontroli Fitosanitarnej w Hre

Ogłoszenie nr 105118 / 30.08.2022 Inspektor w Oddziale w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 105118 / 30.08.2022  Inspektor w Oddziale w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 105131 / 30.08.2022 Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 105131 / 30.08.2022  Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 100924/16.06.2022 Kierownik Oddziału we Włodawie

Ogłoszenie nr 100924/16.06.2022 Kierownik Oddziału we Włodawie

Ogłoszenie nr 100920/16.06.2022 Kierownik Oddziału w Biłgoraju

Ogłoszenie nr 100920/16.06.2022 Kierownik Oddziału w Biłgoraju

Ogłoszenie nr 100894/15.06.2022 Kierownik Oddziału w Lublinie

Ogłoszenie nr 100894/ 15.06.2022 Kierownik Oddziału w Lublinie

Ogłoszenie nr 100239/04.06.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 100239 Inspektor w Oddziale Granicznym w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 100236/ 04.06.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 100236/ 04.06.2022 Inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie nr 94262 / 08.03.2022 Inspektor w Oddziale w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie nr 94262 / 08.03.2022 Inspektor w Oddziale w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie nr 91382 / 21.01.2022 Kierownik Działu Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 91382 / 21.01.2022 Kierownik Działu Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 89806 / 21.12.2021 Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 89806 / 21.12.2021 Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 89780 / 21.12.2021 Inspektor w Oddziale w Chełmie

Ogłoszenie nr 89780 / 21.12.2021 Inspektor w Oddziale w Chełmie

Ogłoszenie nr 86859 / 30.10.2021 Starszy Inspektor Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 86859/ 30.10.2021  Starszy Inspektor Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 86877 / 30.10.2021 Kierownik Działu Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 86877 / 30.10.2021 Kierownik Działu Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 84712 / 22.09.2021 Starszy Inspektor do spraw: bhp i p.poż. Samodzielne stanowisko

Ogłoszenie nr 84712/ 22.09.2021 Starszy Inspektor do spraw: bhp i p.poż. Samodzielne stanowisko

Ogłoszenie nr 84739/ 22.09.2021 Inspektor w Oddziale w Chełmie

Ogłoszenie nr 84739/ 22.09.2021 Inspektor w Oddziale w Chełmie

Ogłoszenie nr 84437 / 16.09.2021 Inspektor w Oddziale w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 84437 / 16.09.2021 Inspektor w Oddziale w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 82179/ 30.07.2021 Inspektor w Oddziale w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 82179/ 30.07.2021 Inspektor w Oddziale w Hrubieszowie

Ogłoszenie nr 82186/ 30.07.2021 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 82186/ 30.07.2021 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczyniehttps://nabory.kprm.gov.pl/lubelskie/koroszczyn/inspektor,82186,v7

Ogłoszenie nr 81415 17.07.2021 Inspektor w Oddziale w Biłgoraju

Ogłoszenie nr/ 17.07.2021  Inspektor w Oddziale w Biłgoraju

Ogłoszenie nr 81239 / 14.07.2021 Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie nr 81239 / 14.07.2021 Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie nr 79645 / 12.06.2021 Inspektor w Oddziale w Biłgoraju

Ogłoszenie nr 79645 / 12.06.2021  Inspektor w Oddziale w Biłgoraju

Ogłoszenie nr 78671 / 22.05.2021 Kierownik Działu, Dział Administracyjny

Ogłoszenie nr 78671 / 22.05.2021 Kierownik Działu

Ogłoszenie nr 78575 / 20.05.2021 Inspektor w Oddziale we Włodawie

Ogłoszenie nr 78575 Inspektor w Oddziale we Włodawie

Ogłoszenie nr 77489 / 27.04.2021 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 77489/ 27.04.2021 Inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie nr 77122 / 17.04.2021 Kierownik Oddziału w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie nr 77122 / 17.04.2021 Kierownik Oddziału w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie nr 77147 / 17.04.2021 Kierownik Oddziału w Zamościu

Ogłoszenie nr 77147 / 17.04.2021 Kierownik Oddziału w Zamościu

Ogłoszenie nr 74249 / 09.02.2021 Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 74249 / 09.02.2021 Inspektor w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie nr 74256 / 09.02.2021 Inspektor w Oddziale we Włodawie

Ogłoszenie nr 74256 / 09.02.2021 Inspektor w Oddziale we Włodawie

Ogłoszenie nr 73885 / 02.02.2021 Inspektor w Oddziale w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie nr 73885 / 02.02.2021  Inspektor w Oddziale w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie nr 73898 / 02.02.2021 Inspektor w Oddziale w Chełmie

Ogłoszenie nr 73898 / 02.02.2021 Inspektor w Oddziale w Chełmie

Ogłoszenie nr 71879 / 04.12.2020 Inspektor w Oddziale w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie nr 71879 / 04.12.2020 Inspektor w Oddziale w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie nr 71873 / 04.12.2020 Inspektor w Oddziale w Lublinie

Ogłoszenie nr 71873/ 04.12.2020 Inspektor w Oddziale w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 67395 z dnia 18.08.2020 r.

Ogłoszenie o naborze NR 67395 z dnia 18.08.2020 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w Oddziale Granicznym w Dorohusku

Ogłoszenie o naborze NR 67333 z dnia 15.08.2020 r.

Ogłoszenie o naborze NR 67333 z dnia 15.08.2020 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Ogłoszenie o naborze NR 56484 z dnia 26.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 56484 z dnia 26.10.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 56484 z dnia 26 października 2019 r. - nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata - Bernadeta Kowalczuk - Pobołowice Kolonia
 

56350 z dnia 24.10.2019 r. - specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

56350 z dnia 24.10.2019 r. - specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 56350 z dnia 24 października 2019 r. - nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
 

56345 z dnia 24.10.2019 r. - inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

56345 z dnia 24.10.2019 r. - inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 56345 z dnia 24 października 2019 r. - nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata - Marta Anioł - Kodeń, Marta Maciejuk - Samowicze

Ogłoszenie o naborze NR 54885 z dnia 27.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 54885 z dnia 27.09.2019 r. specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 54885 z dnia 27 września 2019 r. - nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

Ogłoszenie o naborze NR 53658 z dnia 06.09.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze NR 53658 z dnia 06.09.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 53658 z dnia 6 września 2019 r. - nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

Ogłoszenie o naborze NR 52473 z dnia 10.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 52473 z dnia 10.08.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 52473 z dnia 10 sierpnia 2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Iwona Maciejewska

Ogłoszenie o naborze NR 52469 z dnia 10.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 52469 z dnia 10.08.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 52469 z dnia 10 sierpnia 2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Artur Rząd

Oferta pracy nr 51246 z dnia 19 lipca 2019 r. - specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Oferta pracy  nr 51246 z dnia 19 lipca 2019 r. - specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 51246 z dnia 19 lipca 2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Agnieszka Dziuba

 

Ogłoszenie 50474 z dnia 5 lipca 2019

Ogłoszenie 50474 z dnia 5 lipca 2019

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50474 z dnia 5 lipca 2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Magdalena Kanclerz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Ogłoszenie o naborze NR 50474 z dnia 05.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 50474 z dnia 05.07.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50474 z dnia 5 lipca 2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Magdalena Kanclerz

48632 z dnia 4 czerwca 2019 r. - Laborant w Laboratorium Wojewódzkim

48632 z dnia 4 czerwca 2019 r. - Laborant w Laboratorium Wojewódzkim

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 48632 z dnia 04.06.2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Anna Kościk i Paulina Sposób

48625 z dnia 4 czerwca 2019 r. - Kierownik Oddziału w Lublinie

48625 z dnia 4 czerwca 2019 r. - Kierownik Oddziału w Lublinie

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 48625 z dnia 04.06.2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Kazimierz Cebryk

Ogłoszenie o naborze nr 48026 - Inspektor O/Puławy

Ogłoszenie o naborze nr 48026 - Inspektor O/Puławy 

Ogłoszenie o naborze nr 48019 - Inspektor O/Parczew

Ogłoszenie o naborze nr 48019 - Inspektor O/Parczew

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 48019 z dnia 23.05.2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Beata Trubaj

Ogłoszenie o naborze NR 46892 z dnia 30.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 46892 z dnia 30.04.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 46892 z dnia 30.04.2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Monika Pasieczna

Ogłoszenie o naborze NR 45596 z dnia 03.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 45596 z dnia 03.04.2019 r.

kierownik oddziału granicznego w Koroszczynie

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 45596 z dn. 03.04.2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Jacek Janiszek 

 

Ogłoszenie o naborze NR 45120 z dnia 26.03.2019 r.

Ogłoszenie o naborze NR 45120 z dnia 26.03.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 45120 z dn. 26.03.2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Błaziak Dominik

Ogłoszenie o naborze NR 43721 z dnia 01.03.2019 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowyw Dziale Finansowym

NR ogłoszenia w BIP KPRM  NR 43721

 

Wyniki: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
 

Ogłoszenie o naborze NR 43635 z dnia 28.02.2019 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorw Oddziale w Hrubieszowie

NR ogłoszenia w BIP KPRM 43635

nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Paweł Gileta

Ogłoszenie o naborze NR 43612 z dnia 28.02.2019 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w Oddziale w Lublinie

Nr ogłoszenia w BIP KPRM 43612

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 43612 z dn. 28.02.2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Sidor Sylwia

Ogłoszenie o naborze NR 42506 z dnia 08.02.2019 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału w Hrubieszowie

NR ogłoszenie w BIP KPRM 42506


Wynik naboru: Bożena Dzirba

Ogłoszenie o naborze NR 42470 z dnia 08.02.2019 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent w Laboratorium Wojewódzkim

NR ogłoszenie w BIP KPRM 42470

 

nabór zakończony wyborem kandydatki - wybrana osoba Patrycja Sigłowa

Ogłoszenie o naborze NR 42488 z dnia 08.02.2019 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału w Chełmie  

NR ogłoszenie w BIP KPRM 42488 

Wynik naboru : Teresa Tołyż


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA OGŁOSZENIE NR 40193 z dnia 29.12.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA OGŁOSZENIE NR 40193 z dnia 29.12.2018 r.

Nazwa stanowiska: księgowy

WYBRANE OSOBY: Iwona Domańska, Jakubowice Murowane


 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 38140

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 38140POKAŻ OGŁOSZENIE

 • DATA OGŁOSZENIA20

  LISTOPADA

  2018

 • DATA WYNIKU04

  STYCZNIA

  2019

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

laborantNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Magdalena Powroźnik    Annobór


WRÓĆ DO WYNIKÓW

 •  
 •  
 •  
 •  

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 38636

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 38636POKAŻ OGŁOSZENIE

 • DATA OGŁOSZENIA28

  LISTOPADA

  2018

 • DATA WYNIKU04

  STYCZNIA

  2019

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

księgowyNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Ewelina Holc    Lublin


 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 38135

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 38135POKAŻ OGŁOSZENIE

 • DATA OGŁOSZENIA20

  LISTOPADA

  2018

 • DATA WYNIKU04

  STYCZNIA

  2019

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

kierownik laboratorium wojewódzkiegoNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Małgorzata Stadnicka    Radzyń Podlaski


 

Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 40193 z dnia 29.12.2018 r.

OFERTY DO
08

STYCZNIA

2019

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy
w Dziale FinansowymMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• Praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych 

ZAKRES ZADAŃ

Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości i zgodnie z zasadami przyjętymi w Zarządzeniu Wojewódzkiego Inspektora
Kwalifikowanie wydatków do zapłaty: budżet, budżet zadaniowy, rezerwy celowe i ZFŚS zgodnie z planem finansowym i obowiązującą klasyfikacją budżetową
Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych (wnioski, faktury) przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne do zapłaty
Wprowadzanie i analiza wniosków o zakup/ wykonanie usługi, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową w Inspektoracie oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami po zakończeniu miesiąca. Zaangażowanie wydatków budżetowych
Księgowanie bieżących ruchów mienia na poszczególnych kontach analitycznych oraz rozliczanie magazynu
Dekretowanie i księgowanie dowodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w Zarządzeniu Wojewódzkiego Inspektora. Obsługa kasy WIORiN, sporządzanie i analiza raportów kasowych z przeprowadzonych operacji kasowych
Obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu „Trezor” oraz systemu bankowości elektronicznej
Weryfikacja sald na koniec każdego roku obrotowego. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Znajomość zasad rachunkowości
Znajomość ustawy o rachunkowości
Znajomość ustawy o finansach publicznych
Znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw
Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność obsługi komputera
Dokładność, rzetelność, systematyczność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 08.01.2019
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowym, ogłoszenie nr 40193". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 37154

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 37154POKAŻ OGŁOSZENIE

DATA OGŁOSZENIA
01

LISTOPADA

2018

DATA WYNIKU
04

GRUDNIA

2018

STATUS
KONIEC
NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Mariola Polska    Chrzanów Pierwszy

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 36857

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 36857

 

DATA OGŁOSZENIA
27

PAŹDZIERNIKA

2018

DATA WYNIKU
04

GRUDNIA

2018

STATUS
KONIEC
NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Arnika Małasiuk    Zamość

Koroszczyn

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 38659 z dnia 28.11.2018 r.

OFERTY DO
10

GRUDNIA

2018

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor
w Oddziale Granicznym w KoroszczynieMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KOROSZCZYN 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ GRANICZNY W KOROSZCZYNIE 
21-550 TERESPOL 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• Praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku 
• Praca na wysokości powyżej 3 m 
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• Praca zmianowa w systemie równoważnym, dwunastogodzinnym 
• Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B 

ZAKRES ZADAŃ

Udział w granicznej kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw trzecich roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi
Przygotowywanie decyzji w sprawie postępowania z przesyłkami roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu określenia postępowania z wwożonym towarem (zezwolenie na wwóz, zakaz wwozu, postępowanie warunkowe)
Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób do badań laboratoryjnych towarów nie podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi
Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport do państw trzecich w celu potwierdzenia spełnienia wymagań państwa przeznaczenia
Przygotowywanie świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń o stanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu wydania dokumentu wnioskodawcy
Wprowadzanie danych do ZSORiN w celu ewidencjonowania działań kontrolnych Inspekcji
Przygotowywanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
Prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy kat.B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale Granicznym w Koroszczynie , ogłoszenie nr 38659". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 38636 z dnia 28.11.2018 r.

OFERTY DO
10

GRUDNIA

2018

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy
w Dziale FinansowymMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• Praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych 

ZAKRES ZADAŃ

Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości i zgodnie z zasadami przyjętymi w Zarządzeniu Wojewódzkiego Inspektora
Kwalifikowanie wydatków do zapłaty: budżet, budżet zadaniowy, rezerwy celowe i ZFŚS zgodnie z planem finansowym i obowiązującą klasyfikacją budżetową
Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych (wnioski, faktury) przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne do zapłaty
Wprowadzanie i analiza wniosków o zakup/ wykonanie usługi, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową w Inspektoracie oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami po zakończeniu miesiąca. Zaangażowanie wydatków budżetowych
Księgowanie bieżących ruchów mienia na poszczególnych kontach analitycznych oraz rozliczanie magazynu
Dekretowanie i księgowanie dowodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w Zarządzeniu Wojewódzkiego Inspektora. Obsługa kasy WIORiN, sporządzanie i analiza raportów kasowych z przeprowadzonych operacji kasowych
Obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu „Trezor” oraz systemu bankowości elektronicznej
Weryfikacja sald na koniec każdego roku obrotowego. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Znajomość zasad rachunkowości
Znajomość ustawy o rachunkowości
Znajomość ustawy o finansach publicznych
Znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw
Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność obsługi komputera
Dokładność, rzetelność, systematyczność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowym, ogłoszenie nr 38636". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

kierownik laboratorium wojewódzkiego w Laboratorium Wojewódzkim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 38135 z dnia 20.11.2018 r.

OFERTY DO
30

LISTOPADA

2018

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik laboratorium wojewódzkiego
w Laboratorium WojewódzkimMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

RADZYŃ PODLASKI 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE W RADZYNIU PODLASKIM 
UL. MIĘDZYRZECKA 87 
21-300 RADZYŃ PODLASKI 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 
 

WARUNKI PRACY

• Praca w laboratorium oceny nasion z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej 
• Praca z dokumentami 
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
• Praca w siedzibie Inspektoratu 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym 

ZAKRES ZADAŃ

Planowanie, koordynacja i kierowanie pracą Laboratorium Wojewódzkiego i nadzór nad realizacją jego zadań
Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i/lub przedmiotów lub materiału siewnego
Składanie zapotrzebowań na sprzęt, urządzenia, odczynniki, surowice i inne materiały niezbędne do wykonywania badań
Podpisywanie dokumentów z zakresu zadań Laboratorium Wojewódzkiego
Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Laboratorium Wojewódzkiego
Składanie Wojewódzkiemu Inspektorowi sprawozdań z działalności Laboratorium Wojewódzkiego
Prowadzenie szkoleń i kontrola pracy próbobiorców oraz pracowników laboratoriów akredytowanych
Współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie diagnostyki laboratoryjnej organizmów szkodliwych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe : 5 lat pracy w laboratorium fitosanitarnym/nasiennym
Doświadczenie w bezpośredniej realizacji zadań PIORiN lub nadzorze nad realizacją tych zadań
Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
Dokładność, systematyczność, cierpliwość
Dobra znajomość obsługi komputera
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Laboratorium Wojewódzkiego, ogłoszenie nr 38135". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

laborant w Laboratorium Wojewódzkim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 38140 z dnia 20.11.2018 r.

OFERTY DO
30

LISTOPADA

2018

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

laborant
w Laboratorium WojewódzkimMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca w laboratorium oceny nasion z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,: praca z dokumentami 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
• praca w siedzibie Inspektoratu 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym 
• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B 

ZAKRES ZADAŃ

Udział w wykonywaniu analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i/lub przedmiotów lub materiału siewnego
Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
Sporządzanie dokumentacji z wykonywanych czynności
Przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
Umiejętność obsługi komputera
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
Prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Laboranta w Laboratorium Wojewódzkim, ogłoszenie nr 38140". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Chełm wyniki


 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 34372 pokaż ogłoszenie

Data ogłoszenia
19

września

2018

Data wyniku
07

listopada

2018

Status
koniec
naboru

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Katarzyna Dąbrowska    Chełm

Biłgoraj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 37154 z dnia 01.11.2018 r.

Oferty do
12

listopada

2018

Wymiar etatu
1
Stanowiska
1
Status
nabór w toku
Dodatkowe
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor
w Oddziale w BiłgorajuMiejsce wykonywania pracy:

Biłgoraj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Biłgoraju
Pl. Wolności 8
23-400 Biłgoraj

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

• Praca terenowo-biurowa
• Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych
• Wprowadzanie danych do komputera
• Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
• Możliwość kontaktu ze środkami ochrony roślin lub z roślinami, na które te środki zostały użyte
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
• Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

ZAKRES ZADAŃ

Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
Udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej realizacji zadań
Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
Prawo jazdy kat. B
Umiejętność obsługi komputera
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 12.11.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Biłgoraju, ogłoszenie nr 37154".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Hrubieszów

Ogłoszenie o naborze NR 36857 z dnia 27.10.2018 r.

OFERTY DO
06

LISTOPADA

2018

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
2
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor
Oddział w HrubieszowieMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

HRUBIESZÓW 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W HRUBIESZOWIE 
PL. WOLNOŚCI 15 
22-500 HRUBIESZÓW 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca terenowo-biurowa 
• Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych 
• Wprowadzanie danych do komputera 
• Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• Możliwość kontaktu ze środkami ochrony roślin lub z roślinami, na które te środki zostały użyte 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B 

ZAKRES ZADAŃ

Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
Udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej realizacji zadań
Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
Prawo jazdy kat. B
Umiejętność obsługi komputera
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 06.11.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Hrubieszowie, ogłoszenie nr 36847". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 33249

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 33249 pokaż ogłoszenie

Data ogłoszenia
01

września

2018

Data wyniku
11

października

2018

Status
koniec
naboru

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Jolanta Piątek    Urzędów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 32809 pokaż ogłoszenie


 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 32809 pokaż ogłoszenie

Data ogłoszenia
28

sierpnia

2018

Data wyniku
02

października

2018

Status
koniec
naboru

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Marcin Pacyna    Zalesie

Inspektor Chełm

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 34372 z dnia 19.09.2018 r.

 • OFERTY DO 01 PAŹDZIERNIKA 2018
 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

   

  •  
  •  
  •  

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor w Oddziale w Chełmie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

CHEŁM 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W CHEŁMIE 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 
22-103 CHEŁM 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa 
• praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych 
• wprowadzanie danych do komputera 
• wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• możliwość kontaktu ze środkami ochrony roślin lub z roślinami, na które te środki zostały użyte 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B 

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • Udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej realizacji zadań
 • Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
 • Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Chełmie, ogłoszenie nr 34372". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor Kraśnik

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 33249 z dnia 01.09.2018 r.

 • OFERTY DO11

  WRZEŚNIA

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

   

  •  
  •  
  •  
   

   

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorw Oddziale w Kraśniku

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KRAŚNIK 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W KRAŚNIKU 
UL. OBOŹNA 38 
23-200 KRAŚNIK 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa 
• praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych 
• wprowadzanie danych do komputera 
• wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• możliwość kontaktu ze środkami ochrony roślin lub z roślinami, na które te środki zostały użyte 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B 

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • Udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej realizacji zadań
 • Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
 • Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Kraśniku, ogłoszenie nr 33249". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 32809 z dnia 28.08.2018 r.

 • OFERTY DO07

  WRZEŚNIA

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

   

  •  
  •  
  •  

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorw Oddziale Granicznym w Koroszczynie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KOROSZCZYN 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ GRANICZNY W KOROSZCZYNIE 
21-550 TERESPOL

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku 
• praca na wysokości powyżej 3 m 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca zmianowa w systemie równoważnym, dwunastogodzinnym 
• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B 

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w granicznej kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw trzecich roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie postępowania z przesyłkami roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu określenia postępowania z wwożonym towarem (zezwolenie na wwóz, zakaz wwozu, postępowanie warunkowe).
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób do badań laboratoryjnych towarów nie podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi.
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport do państw trzecich w celu potwierdzenia spełnienia wymagań państwa przeznaczenia.
 • Przygotowywanie świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń o stanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu wydania dokumentu wnioskodawcy.
 • Wprowadzanie danych do ZSORiN w celu ewidencjonowania działań kontrolnych Inspekcji.
 • Przygotowywanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale Granicznym w Koroszczynie, ogłoszenie nr 32809". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

inspektor w Oddziale Granicznym w Koroszczynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 31665 z dnia 03.08.2018 r.

 • OFERTY DO13

  SIERPNIA

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

   

  •  
  •  
  •  

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorw Oddziale Granicznym w Koroszczynie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KOROSZCZYN 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ GRANICZNY W KOROSZCZYNIE 
21-550 TERESPOL

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku 
• praca na wysokości powyżej 3 m 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca zmianowa w systemie równoważnym, dwunastogodzinnym 
• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B 

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w granicznej kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw trzecich roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie postępowania z przesyłkami roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu określenia postępowania z wwożonym towarem (zezwolenie na wwóz, zakaz wwozu, postępowanie warunkowe).
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób do badań laboratoryjnych towarów nie podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi.
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport do państw trzecich w celu potwierdzenia spełnienia wymagań państwa przeznaczenia.
 • Przygotowywanie świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń o stanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu wydania dokumentu wnioskodawcy.
 • Wprowadzanie danych do ZSORiN w celu ewidencjonowania działań kontrolnych Inspekcji.
 • Przygotowywanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.08.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale Granicznym w Koroszczynie, ogłoszenie nr 31665". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Wyniki kierownik Opole Lub.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 21636

 • DATA OGŁOSZENIA01

  LUTEGO

  2018

 • DATA WYNIKU12

  KWIETNIA

  2018

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

kierownik oddziałuNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Piotr Fiuk    Puszno Godowskie

Wyniki Parczew

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 23761

 • DATA OGŁOSZENIA09

  MARCA

  2018

 • DATA WYNIKU12

  KWIETNIA

  2018

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektorNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Łukasz Kucyk    Jabłoń

Wyniki inspektor DORiT

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 24040

DATA OGŁOSZENIA
15

MARCA

2018

DATA WYNIKU
02

MAJA

2018

STATUS
KONIEC
NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Anna Kościk    Zamość
WRÓĆ DO WYNIKÓW

Wyniki kierownik Radzyń Podl.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 21638

 • DATA OGŁOSZENIA01

  LUTEGO

  2018

 • DATA WYNIKU12

  KWIETNIA

  2018

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

kierownik oddziałuNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Iwona Korólczyk    Radzyń Podlaski

Wyniki inspektor Opole Lub.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 23760

DATA OGŁOSZENIA
09

MARCA

2018

DATA WYNIKU
02

MAJA

2018

STATUS
KONIEC
NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Joanna Rosińska    Trzciniec

Wyniki Parczew

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 23761

 • DATA OGŁOSZENIA09

  MARCA

  2018

 • DATA WYNIKU12

  KWIETNIA

  2018

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Łukasz Kucyk    Jabłoń

Wyniki Księgowy

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 24039

 • DATA OGŁOSZENIA15

  MARCA

  2018

 • DATA WYNIKU12

  KWIETNIA

  2018

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

księgowyNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Marzanna Płudowska    Lublin

Wyniki kierownik Puławy

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 21694

DATA OGŁOSZENIA
02

LUTEGO

2018

DATA WYNIKU
07

MAJA

2018

STATUS
KONIEC
NABORU

Nazwa stanowiska:

kierownik oddziału

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Specjalista ds. kadr wyniki

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 22462

 • DATA OGŁOSZENIA15

  LUTEGO

  2018

 • DATA WYNIKU13

  KWIETNIA

  2018

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

starszy specjalistaNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

brak ofert kandydatek/kandydatów

Księgowy w Dziale Finansowym

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 24039 z dnia 15.03.2018 r.

 • OFERTY DO23

  MARCA

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowyw Dziale Finansowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• Praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych 
 

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawdzanie raportów kasowych z wydatków budżetowych
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w dzienniku w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości (wydatki budżetowe w zakresie kosztów i wydatków oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)
 • Księgowanie bieżących ruchów mienia na poszczególnych kontach analitycznych
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych
 • Uzgadnianie wniosków o zakup z wydatkami po zakończeniu miesiąca razem z osobą księgującą wnioski oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami po zakończeniu miesiąca
 • Rozliczanie magazynu
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych z wydatków budżetowych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne
 • Weryfikacja sald kont na koniec każdego roku obrotowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 2 lata w obszarze finansów publicznych lub księgowości
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowym, ogłoszenie nr 24039”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor DORiT

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 24040 z dnia 15.03.2018 r.

 • OFERTY DO23

  MARCA

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorw Dziale Ochrony Roślin i Techniki

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, 
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• Praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych 

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w koordynowaniu oraz sprawowaniu nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli stosowania środków ochrony roślin, w tym pobierania prób płodów rolnych w celu przeprowadzania badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin
 • Udział w koordynowaniu oraz sprawowaniu nadzoru nad podmiotami prowadzącymi certyfikację integrowanej produkcji roślin
 • Udział w koordynowaniu i prowadzeniu nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli szkoleń z zakresu środków ochrony roślin
 • Udział w koordynowaniu i sprawowaniu nadzoru nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
 • Udział w kontroli dokumentacji powstałej w komórkach organizacyjnych Inspektoratu w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz sposobu wykonywania tych zadań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Ochrony Roślin i Techniki, ogłoszenie nr 24040”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor Parczew

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 23761 z dnia 09.03.2018 r.

 • OFERTY DO19

  MARCA

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Parczewie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PARCZEW

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W PARCZEWIE 
UL. PIWONIA 50 
21-200 PARCZEW

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca terenowo-biurowa 
• Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych 
• Wprowadzanie danych do komputera 
• Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • Udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej realizacji zadań
 • Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
 • Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor - Oddział w Parczewie, ogłoszenie nr 23761”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor w Opolu Lub.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 23760 z dnia 09.03.2018 r.

 • OFERTY DO19

  MARCA

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Opolu Lubelskim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

OPOLE LUBELSKIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W OPOLU LUBELSKIM 
UL. KALISZAŃSKA 20 
24-300 OPOLE LUBELSKIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• Praca terenowo-biurowa 
• Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych 
• Wprowadzanie danych do komputera 
• Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • Udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej realizacji zadań
 • Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
 • Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora - Oddział w Opolu Lubelskim, ogłoszenie nr 23760”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Specjalista w dziale finansowym

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 22462 z dnia 15.02.2018 r.

 • OFERTY DO26

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalistaw Dziale Finansowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych 

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawdzanie raportów kasowych z wydatków budżetowych
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w dzienniku w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości (wydatki budżetowe w zakresie kosztów i wydatków oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)
 • Księgowanie bieżących ruchów mienia na poszczególnych kontach analitycznych
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych
 • Uzgadnianie wniosków o zakup z wydatkami po zakończeniu miesiąca razem z osobą księgującą wnioski oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami po zakończeniu miesiąca
 • Rozliczanie magazynu
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych z wydatków budżetowych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne
 • Weryfikacja sald kont na koniec każdego roku obrotowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszego specjalisty w Dziale Finansowym, ogłoszenie nr 22462”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Specjalista ds. kadr

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 22022 z dnia 08.02.2018 r.

 • OFERTY DO19

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalistado spraw: kadrsamodzielne stanowisko

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących naborów
 • prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków zatrudnienia (np. dodatków stażowych, nagród jubileuszowych)
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych, praktyk studenckich oraz przygotowania zawodowego
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu stanu i charakterystyki zatrudnienia w Inspektoracie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy na stanowisku ds. kadr w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o wojewodzie
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, ogłoszenie nr 22022". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

WRÓĆ DO WYNIKÓW

 •  
 •  
 •  
 •  

Kierownik Oddział w Puławach

Ogłoszenie o naborze NR 21694 z dnia 02.02.2018 r.

 • OFERTY DO12

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziałuOddział w Puławach

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PUŁAWY

WIORIN W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W PUŁAWACH 
AL. KRÓLEWSKA 19 
24-100 PUŁAWY

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Inspekcji przez pracowników Oddziału
 • przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych
 • nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • prowadzenie kontroli fitosanitarnych
 • prowadzenie kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin
 • prowadzenie kontroli wytwarzania i obrotu materiałem siewnym
 • prowadzenie kontroli u podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym
 • prowadzenie ocen polowych materiału szkółkarskiego
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji podmiotów, wynikających z przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie i ustawy o środkach ochrony roślin
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Doświadczenie w bezpośredniej realizacji zadań PIORiN lub nadzorze nad realizacją tych zadań
 • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału w Puławach, ogłoszenie nr 21694”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Kierownik Oddział w Radzyniu Podlaskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 21638 z dnia 01.02.2018 r.

 • OFERTY DO12

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziałuOddział w Radzyniu Podlaskim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

RADZYŃ PODLASKI

WIORIN W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W RADZYNIU PODLASKIM 
UL. MIĘDZYRZECKA 96 
21-300 RADZYŃ PODLASKI

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Inspekcji przez pracowników Oddziału
 • przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych
 • nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • prowadzenie kontroli fitosanitarnych
 • prowadzenie kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin
 • prowadzenie kontroli wytwarzania i obrotu materiałem siewnym
 • prowadzenie kontroli u podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym
 • prowadzenie ocen polowych materiału szkółkarskiego
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji podmiotów, wynikających z przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie i ustawy o środkach ochrony roślin
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Doświadczenie w bezpośredniej realizacji zadań PIORiN lub nadzorze nad realizacją tych zadań
 • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału w Radzyniu Podlaskim, ogłoszenie nr 21638”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

WRÓĆ DO WYNIKÓW

 •  
 •  
 •  
 •  

Kierownik Oddział w Opolu Lubelskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 21636 z dnia 01.02.2018 r.

OFERTY DO
12 LUTEGO 2018

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału
Oddział w Opolu LubelskimMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

OPOLE LUBELSKIE

WIORIN W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W OPOLU LUBELSKIM 
UL. KALISZAŃSKA 20 
24-300 OPOLE LUBELSKIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Inspekcji przez pracowników Oddziału
przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych
nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych
prowadzenie kontroli fitosanitarnych
prowadzenie kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin
prowadzenie kontroli wytwarzania i obrotu materiałem siewnym
prowadzenie kontroli u podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców
pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym
prowadzenie ocen polowych materiału szkółkarskiego
prowadzenie rejestrów i ewidencji podmiotów, wynikających z przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie i ustawy o środkach ochrony roślin
sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
Doświadczenie w bezpośredniej realizacji zadań PIORiN lub nadzorze nad realizacją tych zadań
Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału w Opolu Lubelskim, ogłoszenie nr 21636" . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Wyniki Kadry

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 17841POKAŻ OGŁOSZENIE

 • DATA OGŁOSZENIA10

  LISTOPADA

  2017

 • DATA WYNIKU14

  GRUDNIA

  2017

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

specjalista

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Wyniki nabory Biłgoraj

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 16439POKAŻ OGŁOSZENIE

 • DATA OGŁOSZENIA10

  PAŹDZIERNIKA

  2017

 • DATA WYNIKU14

  GRUDNIA

  2017

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektorNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Małgorzata Ciupak    Godziszów Trzeci

Wyniki naboru Parczew

Nazwa stanowiska:

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Dorota Kawecka    Wierzchowiny Stare

Inspektor Parczew II

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 18417 z dnia 23.11.2017 r.

 • OFERTY DO04

  GRUDNIA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Parczewie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PARCZEW

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W PARCZEWIE 
UL. PIWONIA 50 
21-200 PARCZEW

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa 
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor - Oddział w Parczewie, ogłoszenie nr 18417". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Specjalista ds. kadr II

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 18365 z dnia 22.11.2017 r.

 • OFERTY DO04

  GRUDNIA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalistado spraw: ds. kadrsamodzielne stanowisko

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
- praca z dokumentami, obsługa interesantów 
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących naborów
 • prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków zatrudnienia (np. dodatków stażowych, nagród jubileuszowych)
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych oraz przygotowania zawodowego
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu stanu i charakterystyki zatrudnienia w Inspektoracie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata pracy na stanowisku ds. kadr w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o wojewodzie
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionarius osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, ogłoszenie nr 18365". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Specjalista ds. kadr

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 17841 z dnia 10.11.2017 r.

 • OFERTY DO20

  LISTOPADA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalistado spraw: kadrsamodzielne stanowisko

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
- praca z dokumentami, obsługa interesantów 
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych 

 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących naborów
 • prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków zatrudnienia (np. dodatków stażowych, nagród jubileuszowych)
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych oraz przygotowania zawodowego
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu stanu i charakterystyki zatrudnienia w Inspektoracie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata pracy na stanowisku ds. kadr w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o wojewodzie
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, ogłoszenie nr 17841". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor Parczew

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 16427 z dnia 10.10.2017 r.

 • OFERTY DO20

  PAŹDZIERNIKA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  2

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Parczewie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PARCZEW

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W PARCZEWIE 
UL. PIWONIA 50 
21-200 PARCZEW

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa 
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.10.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor - Oddział w Parczewie, ogłoszenie nr 16427 ". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranych kandydatów. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Wyniki inspektor Zamość

 • Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 13165POKAŻ OGŁOSZENIE

  DATA OGŁOSZENIA
  15

  LIPCA

  2017

  DATA WYNIKU
  18

  WRZEŚNIA

  2017

  STATUS
  KONIEC
  NABORU

  Nazwa stanowiska:

  inspektor

  NAZWA URZĘDU

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

  ADRES URZĘDU:

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


  Wyniki naboru:

  nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY:

  Marta Zawiślak    Feliksówka

Wyniki Księgowy

Nazwa stanowiska:

księgowy

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Marlena Burda    Wólka Husińska

Inspektor Biłgoraj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 16439 z dnia 10.10.2017 r.

 • OFERTY DO20

  PAŹDZIERNIKA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Biłgoraju

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

BIŁGORAJ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W BIŁGORAJU 
PL. WOLNOŚCI 8 
23-400 BIŁGORAJ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa 
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.10.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor - Oddział w Biłgoraju, ogłoszenie nr 16439" . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor Zamość

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

 

Ogłoszenie o naborze 

NR 13165

 z dnia 15.07.2017 r.

 

OFERTY DO

25

LIPCA

2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

NABÓR W TOKU

DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Oddział w Zamościu

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ZAMOŚĆ

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 

ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU 

UL. PARTYZANTÓW 94 

22-400 ZAMOŚĆ 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 

UL. DIAMENTOWA 6 

20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

 

- praca terenowo - biurowa 

- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 

- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 

wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału

sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań

pobieraniie prób roślin i praduktów roślinnych

dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie

Znajomość zagadnień z zaktesu ochrony roślin i nasiennictwa

Prawo jazdy kat. B

Umiejętność obsługi komputera

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 

Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2017

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 

ul. Diamentowa 6 

20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor - Oddział w Zamościu, ogłoszenie nr 13165. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 

Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 12704 z dnia 05.07.2017 r.

 • OFERTY DO 14 LIPCA 2017
 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowyDział Finansowy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, 
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa interesantów, 
-obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, 
- praca w siedzibie Inspektoratu, 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. 

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie kontroli dowodów stanowiących podstawę wypłaty pod względem formalnym i rachunkowym
 • kwalifikowanie wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • księgowanie wniosków o zakup
 • księgowanie dochodów i wyciągów bankowych
 • kwalifikowanie wydatków strukturalnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Umiejetność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoboy ubiegajacej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.07.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy”, ogłoszenie nr 12704 . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Proponowane wynagrodzenia zasadnicze na ww. stanowisku - ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Laborant wyniki

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 11041

 • DATA OGŁOSZENIA 17 MAJA 2017
 • DATA WYNIKU 05 LIPCA 2017
 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

laborantNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Grażyna Chrześcijanek    Lublin

Laborant

Ogłoszenie o naborze NR 11041 z dnia 17.05.2017 r.

 • OFERTY DO 29 MAJA 2017
 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

laborantw Laboratorium Wojewódzkim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca w laboratorium oceny nasion z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, analizy laboratoryjne, praca z dokumentami 
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
- praca w siedzibie Inspektoratu 
- praca w systemie ośmiogodzinnym

ZAKRES ZADAŃ

 • ocena laboratoryjna materiału siewnego: ocena czystości, zdolności kiełkowania, zawartości nasion innych roślin, wilgotności, masy tysiąca nasion, gorzkości
 • prowadzenie dokumentacji związanej z oceną laboratoryjną
 • obsługa urządzeń slużących do pracy laboratoryjnej
 • wypełnianie etykiet urzędowych
 • przyjmowanie i rejestracja prób do badań laboratoryjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomośc ustawy o ochronie roślin
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, systematyczność, cierpliwość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze
 • Znajomość języka angielskiego
 • Szkolenia z zakresu oceny laboratoryjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń z oceny laboratoryjnej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Laborant, ogłoszenie nr 11041" . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

 

Wyniki księgowy

Nazwa stanowiska:

księgowyNazwa urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Adelina Storczyk    Lublin

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Księgowy

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowyDział Finansowy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, 
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa interesantów, 
- praca w siedzibie Inspektoratu, 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. 

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie kontroli dowodów stanowiących podstawę wypłaty pod względem formalnym i rachunkowym
 • kwalifikowanie wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • księgowanie wniosków o zakup
 • księgowanie dochodów i wyciągów bankowych
 • kwalifikowanie wydatków strukturalnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • staż pracy: 1 rok w księgowości

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy”, ogłoszenie nr 9829. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie

Nazwa stanowiska:

inspektor ds. kadr

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Agnieszka Boczkowska    Grabowiec

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 8415

Nazwa stanowiska:

główny księgowy

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Jacek Pastuszak    Kraśnik

Główny Księgowy

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy
Dział FinansowyMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- praca z dokumentami, obsługa interesantów,
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

organizowanie i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości Inspektoratu,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach budżetu Inspektoratu,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie analizy planu finansowego,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
kierowanie Działem Finansowym Inspektoratu,
opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
sporządzanie analiz finansowych na potrzeby Inspektoratu,
współudział w opracowywaniu zasad finansowej kontroli wewnętrznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie ekonomiczne (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna)
staż pracy: 6 lat w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Dobra znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Kpa, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
Nieskazanie za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
Nieskazanie za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Nieskazanie za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
Znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
Dobra znajomość obsługi komputera
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe)
staż pracy: 3 lata w księgowości (w tym co najmniej 2 lata w księgowości w jednostce budżetowej)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu
Oświadczenie o nieskazaniu za przesępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko wiarygodnośi dokumentów
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2017
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego, ogłoszenie nr 8415 .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Wyniki Główny Księgowy

Nazwa stanowiska:

główny księgowy

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Inspektor ds. kadr

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ds. kadr samodzielne stanowisko

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa interesantów,
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw związanych z czasem pracy, mi in.: ewidencja czasu pracy pracowników Inspektoratu, ewidencja urlopów pracowniczych, ewidencja zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą członków korpusu służby cywilnej,
 • prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników Inspektoratu,
 • wystawianie legitymacji służbowych dla pracowników Inspektoratu,
 • wystawianie delegacji służbowych dla pracowników Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących wykonywanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy - Kodeks pracy i przepisy wykonawcze
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (Ms Office, Internet)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.02.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-44 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. kadr, ogłoszenie nr 8232" .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Główny Księgowy

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy w Dziale Finansowym

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- praca z dokumentami, obsługa interesantów,
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości Inspektoratu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach budżetu Inspektoratu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie analizy planu finansowego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kierowanie Działem Finansowym Inspektoratu,
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 • sporządzanie analiz finansowych na potrzeby Inspektoratu,
 • współudział w opracowywaniu zasad finansowej kontroli wewnętrznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne ( średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna)
 • staż pracy: 6 lat w księgowości, - lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów - lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 • dobra znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Ordynacja podatkowa Kpa, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • staż pracy: 3 lata w księgowości

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko wiarygodnoci dokumentów
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego”, ogłoszenie nr 7709" .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Wyniki Oddział w Kraśniku

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Aniela Kasperek    Kępa

Oddział w Kraśniku

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor Oddział w Kraśniku

Miejsce wykonywania pracy:

Kraśnik

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Kraśniku
ul. Oboźna 38
23-200 Kraśnik

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Preferowane będą osoby z wyksztalceniem wyższym rolniczym lub ogrodniczym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (Dz. U. 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.))
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Kraśniku, ogłoszenie nr 5110."
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie i e-mailowo o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Brak kontaktu do dnia 30 listopada 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Proponowane wynagrodzenie na ww. stanowisku - ok. 1870,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Oddział w Zamościu

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor Oddział w Zamościu

Miejsce wykonywania pracy:

Zamość

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Zamościu
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Preferowane będą osoby z wyksztalceniem wyższym rolniczym lub ogrodniczym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS w sprawie prowadzennia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy Dz. U. 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm))
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Zamościu, ogłoszenie nr 5103."
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie i e-mailowo o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Brak kontaktu do dnia 30 listopada 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku - ok. 1870,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

 

 •  
 •  
 •  

Wyniki Tomaszów Lubelski

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Agnieszka Berezecka    Tomaszów Lubelski

WRÓĆ DO WYNIKÓW

 •  
 •  
 •  
 •  

Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik działu do spraw: nadzoru nasiennego Dział Nadzoru Nasiennego

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą Działu Nadzoru Nasiennego i nadzór nad realizacją jego zadań
 • planowanie, nadzór i koordynacja realizacji zadań z zakresu nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - w tym 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (Dz.U. 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.))
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.10.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Nasiennego, ogłoszenie nr 3785".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Brak odpowiedzi do dnia 31 października 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Ogłoszenie o naborze nr 2440 z dnia 11.08.2016 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Tomaszowie Lubelskim

Miejsce wykonywania pracy:

Tomaszów Lubelski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Tomaszowie Lubelskim
ul. Kościuszki 24
22-600 Tomaszów Lubelski

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym rolniczym lub ogrodniczym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.08.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata oraz napis "Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim, ogłoszenie nr 2440."
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Przewidywany termin zatrudnienia - 1 października 2016 r. Brak odpowiedzi do dnia 30 września 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku - ok. 1870,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Wyniki Kierownik DNN

Na stanowisko: Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

Status: Nabor zakonczony

Wyniki naboru:
Piotr Włodarczyk, Lublin 

Wyniki Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

 

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Zbigniew Baran    Kolonia Borzechów

 •  
 •  
 •  

Wyniki Oddział w Zamościu

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Aniela Sadłowska Sitno

Specjalista ds. kadr wyniki

nformacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 22022

 • DATA OGŁOSZENIA08

  LUTEGO

  2018

 • DATA WYNIKU12

  KWIETNIA

  2018

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

specjalistaNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Ogłoszenie 50474 z dnia 5 lipca 2019 r.

Ogłoszenie 50474 z dnia 5 lipca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50474 z dnia 5 lipca 2019 r. - nabór zakończony wyborem kandydata - wybrana osoba Magdalena Kanclerz

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 12.09.2014 08:14
Data aktualizacji informacji: 30.12.2014 08:28
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd