Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Nasiennego


Wniosek o pobranie prób ISTAwniosek_pobranie_prob_ista.doc


Wniosek o pobranie prób ISTAwniosek_pobranie_prob_ista.pdf


Wniosek / Zlecenie oceny laboratoryjnej próbek materiału siewnego / nasion w celu wystawienia ŚWIADECTWA ISTAwniosek_pobranie_prob_ista.doc


 

Wniosek / Zlecenie oceny laboratoryjnej próbek materiału siewnego / nasion w celu wystawienia ŚWIADECTWA ISTAwniosek_zlecenie_oceny_lab._ista.pdf


 

Wniosek na niewypełnione etykiety urzędowe dla materiału siewnego


Wniosek na wypełnione etykiety urzędowe dla materiału siewnego

 


Wniosek o pobranie prób materiału siewnego


Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego (kliknij aby pobrać)


Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego (kliknij aby pobrać)


Ewidencja posiadanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów (kliknij aby pobrać)


Wniosek o wystawienie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego (kliknij aby pobrać)


Sprawozdanie o ilości materiału siewnego STANDARD własnych odmian wprowadzonego do obrotu przez zachowującego odmianę (kliknij aby pobrać)


Informacja o obrocie materiałem siewnym ​ (kliknij aby pobrać)


Zgłoszenie do ewidencji dostawców (kliknij aby pobrać)


Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców (kliknij aby pobrać)


Zgłoszenie do ewidencji rolników (kliknij aby pobrać)


Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich (kliknij aby pobrać)  

 


 

Wniosek o zezwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym (kliknij aby pobrać)


Dane dotyczące kontroli obrotu materiałem siewnym za okres sprawozdawczy 2022/2023

 

 

Dział Ochrony Roślin i Techniki


wiadczenie przedsiebiorcy badanie opryskiwaczy 


WPROWADZANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU:

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie przedsiębiorcy (kliknij aby pobrać)

 


STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Dokumentacja dotycząca stosowania środków ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


Metodyki integrowanej ochrony roślin (kliknij aby przejść)


NDP - aktualnie obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów na obszarze Wspólnoty Europejskiej (kliknij aby przejść)


Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kliknij aby przejść)


Wyszukiwarka środków ochrony roślin (kliknij aby otworzyć)


Oświadczenie o sprzedaży lub złomowaniu opryskiwacza (kliknij aby otworzyć)


POTWIERDZANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie przedsiębiorcy (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie podmiotu(kliknij aby pobrać)

 


PROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie przedsiębiorcy (kliknij aby pobrać)


Oświadczenie podmiotu (kliknij aby pobrać)


Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej - szkolenie z zakresu ochrony roślin w formie tradycyjnej(kliknij aby pobrać)


Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej - szkolenie z zakresu ochrony roślin on-line (kliknij aby pobrać)

 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

 


Pełnomocnictwo do reprezentowania posiadacza / firmy przed Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie załatwiania spraw związanych z fitosanitarną obsługą eksport / reeksportu (kliknij aby pobrać)


 


ZLECENIA

 

Zlecenie - Przeprowadzenie kontroli roślin, produktów roślinnych, innych przedmiotów


Zalecenie - Pobranie prób do badań laboratoryjnych


WNIOSKI

 

 

Wniosek - DMO zniszczenie/zabieg poza punktem wwozu


Wniosek – wpis, aktualizacja do rejestru eksporterów do państw trzecich EKT


Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (kliknij aby pobrać)


 

Wniosek o paszporty roślin dla SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA (kliknij aby pobrać)


Wniosek o paszporty roślin dla MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO CAC, OZDOBNEGO, LEŚNEGO(kliknij aby pobrać)


Wniosek o paszporty roślin dla MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO KWALIFIKOWANEGO (kliknij aby pobrać)


Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu / reeksportu (kliknij aby pobrać)


 

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie różnicy lub strat związanych z wykryciem organizmu kwarantannowego (kliknij aby pobrać)


Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc (kliknij aby pobrać)


Rozliczenie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc (kliknij aby pobrać)


Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego(kliknij aby pobrać)


Wniosek o wydanie paszportu roślin dla ziemniaków konsumpcyjnych / przemysłowych inne niż sadzeniaki ziemniaka wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do wywozu do innych państw UE(kliknij aby pobrać)

Zgłoś błąd