03 Marca 2022

1 marca 2022 roku – narada dla pracowników Oddziałów WIORiN w Lublinierealizujących zadania z obszaru nasiennictwa Drukuj

W dniu 1 marca 2022 roku w WIORiN w Lublinie odbyła się narada (on-line)
z zakresu nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, obrotem, stosowaniem materiału siewnego oraz kontrolą upraw GMO. Spotkanie zostało przygotowane przez pracowników Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczyło 42 pracowników Oddziałów Inspektoratu realizujących zadania z obszaru nasiennictwa.Priorytetowym celem spotkania było przedstawienie kierunków działania określonych przez Głównego Inspektora podczas narady Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Wojewódzkimi Inspektorami
i Zastępcami Wojewódzkich Inspektorów w dniu 25 stycznia 2022 roku oraz wytycznych do planu pracy na rok 2022.

W pierwszej kolejności Pani Teresa Wyłupek, Wojewódzki Inspektor powitała uczestników spotkania, omówiła bieżące sprawy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz przedstawiła plan narady.Następnie Pan Zbigniew Baran, Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego dokonał podsumowania realizacji zadańoraz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2021 roku. Ponadtozaprezentował wytyczne do planu pracy na 2022 rok. W dalszej części spotkania Pani Aneta Garwolińska (specjalista) omówiła temat związany z pobieraniem prób materiału siewnego, nadzorem nad próbobiorcami oraz współpracą pomiędzy próbobiorcami, a OddziałamiCentralnego Laboratorium.Następnie Pani Anna Stasiak (starszy specjalista)przedstawiła zagadnienia dotyczące obrotu materiałem siewnym, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego. Z kolei Pan Janusz Stasiak (starszy specjalista) podsumował kwestie związane z tymczasowym eksperymentem. Omówił także zmiany w przepisach dotyczących oceny polowej oraz zaktualizowany wniosek oceny polowej. Kolejnym prelegentem był Pan Paweł Jamiołkowski (starszy specjalista), który przedstawił wybrane zagadnienia związane zpobieraniem prób materiału szkółkarskiego. Część merytoryczną spotkania zwieńczyła dyskusja. Na zakończenie Pani Ewelina Surdacka, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podziękowała pracownikom Działu Nadzoru Nasiennego za organizację narady oraz wszystkim pracownikom WIORiN w Lublinie za dotychczasową, rzetelną realizacjęzadań z obszaru nasiennictwa.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 

 


lista aktualności