Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dział Ochrony Roślin i Techniki

    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
    Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
    Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany
Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Zgłoszenie o przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych/plomb urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie pustych formularzy paszportów/etykiet urzędowych
Wniosek o wydanie upoważnienia do wydawania paszportów i/lub wypełniania paszportów/etykiet urzędowych
Wniosek o wydanie zaświadczania potwierdzającego, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, wskazanych we wniosku i przeznaczonych do wyprowadzenia, partii(-ach) bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Cms
Zgłoszenie produkcji materiału szkółkarskiego kategorii CAC

Pliki do pobrania

Rozliczenie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie różnicy lub strat związanych z wykryciem organizmu kwarantannowego

Dział Nadzoru Nasiennego

    Zgłoszenie do ewidencji rolników - zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
    Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców - zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
    Zgłoszenie do ewidencji dostawców - zamiaru prowadzenia obrotu materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli
    Wniosek o ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
    Dodatkowa tabela do wniosku o ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
    Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego w rolnictwie ekologicznym
    Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek

Pliki do pobrania

Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej
Upoważninie do oceny polowej odmiany chronionej
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny szkółek drzew owocowych / krzewów jagodowych / podkładek generatywnych
Wniosek o wydanie paszportów dla materiału szkółkarskiego
Załącznik do wniosku o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym - sprawozdanie roczne
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich - sprawozdanie roczne
Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę - sprawozdanie roczne

Pracownia oceny nasion

     Wniosek o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej 
     Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego
    Wniosek o wydanie pustych etykiet urzędowych materiału siewnego/ plomb urzędowych

Pliki do pobrania

Zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion
Sprawozdanie z ilości pobranych prób
Nalepka na próbkę nasion
Etykieta OT (7)
Ankieta usług świadczonych przez Laboratorium Wojewódzkie

Laboratorium Wojewódzkie

    Wniosek o pobranie prób sadzeniaka ziemniaka do oceny weryfikacyjnej

Pliki do pobrania

Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym
Wykaz badań Laboratorium Wojewódzkiego
Ankieta usług świadczonych przez Laboratorium Wojewódzkie
Zgłoś błąd