Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Formularze z zakresu działalności Laboratorium Wojewódzkiego

Pliki do pobrania

 

Zlecenie na usługi świadczone  przez WIORiN w Rzeszowie

Zlecenie na wykonanie badań w Laboratorium Wojewódzkim - dla Klientów pobierających próbki indywidualnie

Załącznik do protokołu pobrania prób fitosanitarnych i GMO – ustalenia z klientem

Załącznik do protokołu pobrania prób materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych – ustalenia z klientem

Zlecenie na wykonanie badania dla jednostki PIORiN (z wyłączeniem WIORiN Rzeszów)

Wniosek o wydanie etykiet i plomb urzędowych materiału siewnego

Wniosek o wystawienie świadectwa mieszanki materiału siewnego

Rozliczenie wykorzystania etykiet urzędowych materiału siewnego

Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta

Formularze z zakresu Nadzoru Fitosanitarnego

 

Wniosek o wpis lub aktualizacje wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego / świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu

Wniosek o wydanie paszportu roślin

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przemieszczanie ziemniaków do innych państw członkowskich UE  
 

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin

  Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia fitosanitarnego dla roślin, produktów roślinnych, przedmiotów

 

Formularze z zakresu Nadzoru Nasiennego

Ocena polowa plantacji nasiennych
Wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego
 
Ocena polowa i obrót materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny (szkółki drzewek, szkółki krzewów lub plantacji podkładek generatywnych)
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek

Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego (kwalifikowany)

Szkółkarski dokument dostawcy - dotyczy materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii CAC (przykładowy formularz)
Szkółkarski dokument towarzyszący - dotyczy materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany (przykładowy formularz)
Dokument dostawcy - dotyczy materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych (przykładowy formularz)
 
Obrót materiałem siewnym
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego

Wniosek o wystawienie "Świadectwa mieszanki / mieszańca złożonego rzepaku"

Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka / plomby urzędowej
 
Rolnictwo ekologiczne
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym)

 

Formularze z zakresu Ochrony Roślin i Techniki

 

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie –  załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu - załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy - załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie  podmiotu-  załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie  przedsiebiorcy-  załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

 

Wykaz usług dostępnych na platformie ePUAP

 

  • Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
  • Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),
  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek,
  • Wpis do rejestru przedsiębiorców,
  • Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.
Zgłoś błąd