Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Formularze z zakresu Nadzoru Fitosanitarnego

Zlecenie na przeprowadzenie urzędowej kontroli fitosanitarnej

Wniosek o wpis lub aktualizacje wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Wniosek o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego/reeksportowego

Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego

Wniosek o wydanie paszportu roślin

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przemieszczanie ziemniaków do innych państw członkowskich UE  
 

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie różnicy lub strat związanych z wykryciem organizmu kwarantannowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia fitosanitarnego dla roślin, produktów roślinnych, przedmiotów
Wniosek o upoważnienie do stosowania oznaczenia drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innych przedmiotów
Oświadczenie podmiotu w zakresie spełnienia kryteriów niezbędnych do otrzymania upoważnienia do wydawania paszportów roślin
Wniosek o wpis lub aktualizację do rejestru eksporterów

Formularze z zakresu Nadzoru Nasiennego

Wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego
 
Ocena polowa i obrót materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny (szkółki drzewek, szkółki krzewów lub plantacji podkładek generatywnych)
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek

Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego (kwalifikowany)

Szkółkarski dokument dostawcy - dotyczy materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii CAC (przykładowy formularz)
Szkółkarski dokument towarzyszący - dotyczy materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany (przykładowy formularz)
Dokument dostawcy - dotyczy materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych (przykładowy formularz)
 
Obrót materiałem siewnym
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego
    Wniosek o pobranie prób materiału siewnego ISTA oraz wydruk etykiet OECD

Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka / plomby urzędowej

Wniosek o wydanie paszportów roślin-etykiet urzędowych, plomb dla materiału siewnego
Rozliczenie paszportów roślin - etykiet urzędowych
 
Rolnictwo ekologiczne
Wniosek o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym

 

Formularze z zakresu Ochrony Roślin i Nawozów

 

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Oświadczenie –  załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Wniosek o wykreślenie z  rejestru przedsiębiorców w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu - załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy - załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie  podmiotu-  załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie  przedsiebiorcy-  załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

 

Wykaz usług dostępnych na platformie ePUAP

 

  • Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
  • Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),
  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek,
  • Wpis do rejestru przedsiębiorców,
  • Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.
Zgłoś błąd